Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 18

Människor som går på marken, tagen ovanifrån i ett fågelperspektiv

Kommande studentfiranden lyfts som ett riskområde av flera kommuner ute i länen. Denna vecka är det även fler län som rapporterar att unga samlas vid motorträffar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 17.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden för vecka 18 är svårbedömd eftersom inte alla aktörer i respektive län rapporterat in. Det rapporteras dock om att människor brister när det gäller att hålla avstånd, använda munskydd och handla ensam. Flera län rapporterar att valborgshelgen var lugn, förutom en större tillställning i Västerbotten som upplöstes av polis. Trots föreläggande om vite genomfördes en demonstration i Kronoberg och ett flertal studenter hade dessutom samlats utomhus på campus.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger sex län hög, 14 län medel och ett län låg efterlevnad. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras oförändrat vara generellt lågt. Beläggningsgraden bedöms vara medelhög i 17 län och låg i tre län. Det rapporteras fortsatt om få fullsatta turer.

Vidtagna åtgärder

Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till den 9 maj och det förbereds för ytterligare förlängning. Smittskydd Örebro förlänger rekommendation av stängning av icke nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till. Västernorrland rapporterar om utökade och förlängda regionala restriktioner och Västmanland rapporterar att flera kommuner har haft informationskampanjer gällande råd och rekommendationer riktade till allmänheten och näringsidkare.

Behov av åtgärder

Enligt rapportering är det svårt att identifiera nya åtgärder, men behovet av information till personer som är vaccinerade eller har antikroppar gällande rekommendationer kvarstår. Kronoberg lyfter även behovet för restauranger och pubar att i större utsträckning anpassa möbleringen för att motverka trängsel.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Majoriteten av länen uppger sociala sammankomster som ett område med risk för ökad smittspridning. Fler kommuner i länen lyfter studentfirande som riskområde. Övriga områden som nämns är restauranger/krogar/uteserveringar, handel, skolor, arbetsplatser, idrottsanläggningar och kollektivtrafiken. Denna vecka är det även fler län som rapporterar att unga samlas vid motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 18.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt