Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 17

Två fötter som syns lite småsuddigt mitt i ett kliv på gatan, bilar i bakgrunden

Det råder en efterlevnadströtthet bland allmänheten. Munskyddsanvändandet i kollektivtrafiken är lågt och fester är ett område med risk för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 16.

Den generella efterlevnaden

Fler län anger att den samlade bedömningen av den generella efterlevnaden är medel, vilket indikerar en fortsatt försämring av efterlevnaden. Flertalet län rapporterar åter om efterlevnadströtthet och att viljan hos allmänheten att efterleva restriktioner fortsatt tycks minska. Detta noteras främst gällande brist i efterlevnaden av munskyddsanvändandet, att handla ensam och att hålla avstånd.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger sju län fortsatt hög, 13 län medel, och ett län låg efterlevnad. Avseende munskyddsanvändning inom kollektivtrafiken anger ett län medel och 18 län låg efterlevnad. Dalarna och Västernorrland rapporterar att återgång till närundervisning har stor inverkan på trängseln på vissa turer. Uppsala rapporterar om ökad trängsel inom kollektivtrafiken främst orsakad av ett ökat resande bland äldre som vaccinerats. Västernorrland rapporterar om ett minskat pendlande med kollektivtrafiken, då fler väljer att gå eller cykla under våren.

Vidtagna åtgärder

Länen fortsätter att rapportera om riktade informationsinsatser och användande av olika kommunikationskanaler för att uppmärksamma råd och rekommendationer. I Jönköping sker samverkan återkommande med gymnasiechefer inför kommande studentfiranden och återgång till närundervisning i gymnasiet. Örebro rapporterar att Länsstyrelsen och Polisen samverkar kring frågor om uteserveringar och trängsel. Västernorrland rapporterar att en kommun sätter in ordningsvakter för att skapa trygghet i det offentliga rummet och informera om gällande rekommendationer. I Västmanland har de regionala restriktionerna förlängts till 16 maj. Tillägget om att alltid använda munskydd vid resa med kollektivtrafik kvarstår. Munskydd rekommenderas även i inomhusmiljö där nära kontakt inte går att undvika, i exempelvis affärer.

Behov av åtgärder

Kronoberg lyfter fram stärkt kommunikation genom översättningar av information och information på lätt svenska. Västernorrland ser behov av information om hur personer som är vaccinerade bör agera i relation till gällande rekommendationer. I Örebro rapporterar Hallsbergs kommun att det kan behövas förstärkta arbetsgivarsignaler om att följa rekommendationer på jobbet.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flera län rapporterar denna vecka att fester och större träffar är områden med risk för ökad smittspridning. Det fina vädret anser fler län vara en bidragande faktor till att fler umgås i större sammanhang. Flertalet län rapporterar även att restauranger och uteserveringar samt handeln är riskområden. Övriga områden som lyfts i veckans rapportering är skolor, arbetsplatser, utomhusmiljöer, idrottsanläggningar/gym, återvinningsstationer och motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 17.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt