Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

400 000 kronor till pollinatörer i Östergötland

Bilden föreställer ett silvergökbi på en blomma. Det är en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt.

Silvergökbiet är en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt.

Naturvårdsverket satsar ytterligare 11,9 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Länsstyrelsen Östergötland får 400 000 kronor för insatser inom två olika områden i länet.

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade. De behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. I dag råder det brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat, samt ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Naturvårdsverket har beslutat att fördela ytterligare medel till fortsatta projekt med åtgärder för hotade vildbin. Principen är att bygga vidare på projekt som startade förra året och på områden som fortfarande har förutsättningar för att skapa fungerande livsmiljöer för en mångfald av vilda pollinerare.

Den aktuella satsningen från Naturvårdsverket är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Totalt fördelas bidrag till åtta län i Södra Sverige.

Länsstyrelsen Östergötland får ett bidrag på 400 000 kronor för insatser inom ett område i norra länsdelen (framförallt Finspångs kommun) och ett inom södra länsdelen (Kinda och Ydre kommuner) som pekats ut som särskilt värdefulla. Här finns bland annat huvuddelen av landets förekomster av silvergökbi, en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt. Länsstyrelsen arbetar sedan flera år med insatser för silvergökbi och andra hotade vildbin i dessa områden och har goda samarbeten med bland andra Finspångs kommun, Finspångs motorsällskap och flera skogsbolag (Boxholms skogar, Holmen skog, Linköpings Stift, Sveaskog AB) kring detta.

– Denna satsning utgör en glädjande förstärkning av arbetet, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland och samordnare av arbetet med hotade vildbin.

Viktiga åtgärder inom projekten kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

– Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till ett sammanhängande nätverk av miljöer, en så kallad grön infrastruktur, där arterna lätt kan hitta föda. För att åstadkomma åtgärder i hela landskapet är det därför viktigt med samverkan och samarbete med exempelvis markägare, kommuner och andra berörda aktörer som verkar i landskapet, säger Maria Widemo, enhetschef på Artenheten, Naturvårdsverket.

Det här är en del i regeringens treåriga satsning på att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

De län som kommer att få bidrag för fortsatta och utökade insatser är:

  • Blekinge
  • Gotland
  • Halland
  • Jönköping (ny 2021)
  • Kalmar
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Östergötland

Läs mer om satsningen

Riktad satsning på åtgärder för vilda pollinatörer Länk till annan webbplats.

Kontakt