Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 16

En skylt som det står "Låt oss hålla avstånd" och ett hjärta. Skylten står på en grusplan och i bakgrunden syns cyklar

Foto: Scandinav bildbyrå

Privata sammankomster och folksamlingar, vid bland annat uteserveringar, rapporteras som riskområden av flertalet län. I takt med varmare väder förväntas folksamlingarna att öka.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 15.

Den generella efterlevnaden

Majoriteten av länen rapporterar hög efterlevnad denna vecka. Nio län anger dock medel efterlevnad. Rapporteringarna indikerar att de sociala kontakterna ökar och i rapporteringen framgår att fler personer anger sociala aktiviteter som misstänkt smittotillfälle. Det finns farhågor om att våren och kommande helger ökar risken för smittspridning, då privata sammankomster och folksamlingar förväntas öka med fint väder. Frågor kring studentfirande lyfts och det påtalas att reglerade aktiviteter tenderar att byta namn och omarbetas för att tolkas som oreglerade.

Majoriteten av länsstyrelserna rapporterar att verksamheter följer rekommendationer, restriktioner och råd i större utsträckning än allmänheten - som brister i följsamhet. Människors benägenhet att följa råd och rekommendationer verkar minska vid vaccinering vilket kan bero på missuppfattning att covid-19-lagen inte omfattar vaccinerade personer.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller efterlevnad inom kollektivtrafiken anger sju län hög efterlevnad, tolv län medel och ett län rapporterar låg efterlevnad. Sex län rapporterar att en betydande andel av kollektivtrafiken beläggs av högstadie- och gymnasieelever. Något som innebär att återgång till närundervisning har eller kommer ha stor inverkan på beläggningsgraden framöver. 16 län anger låg efterlevnad avseende användandet av munskydd. Det är fortsatt på- och avstigningsplatser samt rusningstrafik som anges som riskområden inom kollektivtrafiken.

Vidtagna åtgärder

Likt föregående veckor har flera län vidtagit åtgärder så som riktade informationsinsatser och nyttjande av olika kommunikationskanaler för att uppmärksamma råd och rekommendationer. Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till den 9 maj och Stockholm har förlängt den gemensamma inriktningen för öppnande av tidigare stängda kommunala verksamheter till och med 2 maj. Kommuner i Dalarna rapporterar om att planering pågår för att vid behov kunna införa vistelseförbud på allmän plats som i parker och på badplatser där det riskerar att uppstå folksamlingar.

Behov av åtgärder

Örebro uppmärksammar att trängsel uppstår i köer och utanför serveringsställen. I Västernorrland rapporterar en kommun om behov av att erbjuda munskydd i offentliga miljöer. Västra Götaland ser behov av återkommande informationsinsatser i olika kanaler.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Sju län rapporterar fester och större träffar som områden med risk för ökad smittspridning – och folksamlingar förväntas öka i samband med fint väder. Restauranger och uteserveringar nämns också som ett riskområde och även här förväntas folksamlingar öka. Fortsatt nämns handeln som ett riskområde och fler län upplever att många handlar i par eller i grupp. Övriga platser med risk för ökad smittspridning är i hemmen, på skolor, arbetsplatser, gym och idrottsanläggningar, återvinningsstationer samt motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 16.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt