Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 15

En person som sitter och tittar ut genom fönstret på ett tåg. Personen har mössa och munskydd på sig.

Länen rapporterar om en fortsatt trötthet bland allmänheten vad gäller att följa råd och rekommendationer. Folk fortsätter att handla i sällskap och användandet av munskydd i kollektivtrafiken är generellt lågt.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 14.

Den generella efterlevnaden

Enligt rapportering från länen syns en försämring i efterlevnaden då åtta län, jämfört med förra veckans sex län, anger en efterlevnad på medelnivå. Verksamhetsutövare i flera län fortsätter rapportera om en stor trötthet vad gäller viljan att följa restriktioner bland allmänheten. I rapporteringen återkommer problem med att handla ensam samt bristfällig munskyddsanvändning i kollektivtrafiken.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Resandet inom länen mellan den 3-9 april visar en genomsnittlig minskning på fem procent jämfört med föregående vecka. Dock uppmanas allmänheten fortsatt att undvika icke nödvändiga resor för att undvika trängsel och smittspridning.

Vidtagna åtgärder

Tre län rapporterar om riktade informationsinsatser och användande av olika kommunikationskanaler för att uppmärksamma råd och rekommendationer. I Uppsala län har en grupp tillsatts för hantering av kommande lov och i Stockholm förlängs rekommendationen till allmänheten om att använda munskydd i kollektivtrafiken samt i inomhusmiljöer. Halland rapporterar att en kommun har kommunicerat förhållningsregler för öppnade av idrotts- och träningsanläggningar.

Behov av åtgärder

Gotland rapporterar att det kan behövas fysiska åtgärder för att säkerställa att restriktionerna efterlevs på populära besöksmål. I Västernorrland ser en kommun ett behov för fler fysiska sittplatser i utomhusmiljö.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

I veckans rapportering nämns bland annat fester och större träffar samt restauranger och uteserveringar som områden med risk för ökad smittspridning. Övriga områden som lyfts är handeln, hem, skolor, arbetsplatser, religiösa sammankomster, gym och idrottsanläggningar samt fjällturism.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 15.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt