Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 14

Golvmarkering i butik som säger "Håll avstånd, 1,5 meter"

Foto: Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering lyfter flertalet län att allmänheten har svårt att följa rekommendationen om att handla ensam. I samband med fint väder ökar risken för smittspridning på bland annat uteserveringar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 13.

Den generella efterlevnaden

Flertalet län rapporterar att den generella efterlevnaden är hög men framför samtidigt att flera avvikelser förekommer – framförallt inom handeln med ökad rörelse och försämrad efterlevnad hos besökarna. Den absolut vanligast förekommande observationen är att det är svårt att få allmänheten att följa rådet om att handla ensam, vilket cirka hälften av länen rapporterar om. Google Mobility Report visar en ökning av aktivitet inom kategorierna ”shopping och nöje” samt ”matbutiker och apotek”, vilket korrelerar väl med löneutbetalningen.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Fyra län rapporterar hög efterlevnad i kollektivtrafiken medan 13 län rapporterar medel och ett län rapporterar låg efterlevnad. Ett flertal län rapporterar om ökat resande inför påskhelgen. Observationerna och insamlade uppgifter pekar på att råd, rekommendationer och riktlinjer följs i lägre utsträckning jämfört med föregående veckor. Flera län lyfter risk för trängsel i kollektivtrafiken när gymnasieskolan återgår till närundervisning.

Vidtagna åtgärder

Flera län fortsätter rapportera om riktade informationsinsatser och användande av olika kommunikationskanaler för att uppmärksamma råd och rekommendationer. Västmanland rapporterar att flera kommuner genomfört trängselkontroller. Jönköping rapporterar om samverkan med kultur och fritidschefer samt konferens med civilsamhälle.

Behov av åtgärder

Fyra län lyfter behovet av informationsinsatser kring rådande restriktioner riktad till kommande högtider, skolavslutningar och föreningars säsongsverksamheter. Gotland rapporterar att verksamhetsutövare ser behov för tydligare regelverk och rekommendationerna om att undvika trängsel i handeln, exempelvis genom att handla ensam.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Privata fester och serveringsställen har ökat markant som identifierade områden för smittspridning, jämfört med föregående vecka – speciellt i samband med varmare väder. I övrigt lyfts handeln, skolor, arbetsplatser, naturområden, idrottsanläggningar, återvinningsstationer samt motorträffar som riskområden.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 14.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt