Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

 Att förebygga avfall – det bästa avfallet är det som inte uppstår

Regnbågsfärgad text mot vit bakgrund. I texten står det "MÖTA - Miljösamverkan Östergötland"

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Linköpings och Söderköpings kommun under 2020 drivit projektet Avfallsförebyggande i tillsynen inom Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Målet har varit att bidra till att frågor kring avfallsförebyggande blir en naturlig del i tillsynen kopplad till miljöskydd, - hälsoskydd och livsmedel.

Den största miljöpåverkan i en produkts livscykel sker vid utvinningen av råvaror samt vid tillverkning. Att förebygga avfall är därför viktigt för att minska vår miljöpåverkan. Ett viktigt steg är att öka kunskapen om avfallsförebyggande både hos tillsynsutövare och verksamhetsutövare.

Inom projektet har det tagits fram en checklista som fungerar som kunskapshöjande stöd och som kan användas före och under tillsynsbesök. Det har också tagits fram en inspirerande vägledning för den som utövar tillsyn och en powerpointpresentation för både tillsynsutövare och verksamhetsutövare.

Tanken är att tillsynsutövare och verksamhetsutövare med hjälp av checklistan tillsammans går igenom verksamhetens processer, från upphandling av råvaror till omhändertagandet av produkterna när de tjänat ut. En sådan genomgång syftar till att man gemensamt ska hitta arbetssätt som leder till ett mer hållbart, cirkulärt flöde i produktionsprocessen. Förhoppningen är att detta ska bidra till minskad materialförbrukning vilket i sin tur bidrar till minskade avfallsmängder i verksamhetens hela produktionskedja.

Projektet har utgått från ett liknande arbete som bedrivits inom Miljösamverkan Skåne.

Positiv respons på materialet

Under 2020 genomförde fem kommuner i Östergötland tillsynsbesök med hjälp av det framtagna materialet. Totalt genomfördes trettio tillsynsbesök hos olika verksamheter i länet, främst hos privata tillverkande företag. Samtliga kommuner anser att de har förbättrade kunskaper om avfallsförebyggande efter att de genomfört tillsynsbesök med hjälp av checklistan och ppt-presentationen från projektet. Flera verksamhetsutövare har själva kommit med förslag på hur de kan utveckla sina verksamheter för att minska mängden avfall. Ett företag har uttryckt att materialet har varit ett bra stöd i att se över avfallshanteringen och ett annat har börjat använda avfallstrappan i sin marknadsföring. Nu hoppas Länsstyrelsen att fler kommuner ska vilja använda sig av materialet.

Fortsatt arbete

I utvärderingen av projektet framkom önskemål om att utveckla checklistan så att den även kan omfatta fler ämnesområden och anpassas efter storlek på företaget. Ett sådant arbete kan initieras via ett nytt MÖTA-projekt eller på initiativ av en, eller flera kommuner i samverkan.

Checklista Pdf, 316.4 kB.

Vägledning Pdf, 144.5 kB.

Presentation Powerpoint, 1.6 MB.

Kontakt