Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 13

Skrivbord med en datorskärm, laptop och skrivbordsstol, i bakgrunden syns ett fönster.

Foto: Ellen Hughes, Pexels.com

I veckans rapportering lyfts det att vaccinerade äldre samlas i större grupper, allt fler arbetar hemma i mindre utsträckning och några län pekar ut hemmafester som ett område med risk för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 12.

Den generella efterlevnaden

16 län anger hög efterlevnad vecka 13. Ett län har gått från hög till medel efterlevnad jämfört med föregående vecka. En återkommande trend är att trots rapportering av hög efterlevnad rapporterar länen även en bristande följsamhet hos allmänheten. I veckans rapportering lyfts det även att vaccinerade äldre samlas i större grupper, en tendens som kommer öka i takt med vaccineringen. Bristande efterlevnad i att handla ensam lyfts också.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Resandet inom länen visar en genomsnittlig ökning med sju procent jämfört med föregående vecka. Vad gäller efterlevnaden i kollektivtrafiken är det generellt oförändrat läge. Västernorrlands och Dalarnas län rapporterar om fortsatt trängsel vid skolstart och skolslut respektive vid av- och påstigning i samma dörr. Stockholms, Jönköpings och Uppsala län rapporterar om pågående beredskap inför tillbakagång till närundervisning efter påsklovet.

Vidtagna åtgärder

Sex län rapporterar om riktade informationsinsatser för att uppmärksamma råd och rekommendationer. Stockholm och Gotland rapporterar om återgång till närundervisning efter påsk. Jönköping verkar för fortsatt hemarbete och Region Gotland har förlängt beslutet om hemarbete för anställda till och med sista augusti.

Behov av åtgärder

Fem län rapporterar om behov av tydligare informationsinsatser kring rådande restriktioner riktad till ungdomar och unga vuxna/studenter, särskilt inför lov och ledigheter. Även behov av kommunikation kring hur vaccinerade personer och personer med antikroppar ska förhålla sig till rekommendationer lyfts. Gotland rapporterar om att verksamhetsutövare efterlyser tydligare regelverk kring rekommendationerna om att undvika trängsel i handeln genom att exempelvis handla ensam. Flera län lyfter behov av nationell kommunikation av vad som gäller inför arrangemang av större fester likt skolavslutning, student- och bröllopsfester.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Tre län rapporterar att ungdomar och studenter samlas i större skaror för fester. Tre läng anger återigen handeln som riskområde för ökad smittspridning. I övrigt nämns skola, arbetsplatser, föreningsliv och gym som riskområden.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 13.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt