Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler längs ostkusten för att skydda svaga rovfiskbestånd

En gädda släpps ut i vattnet.

Foto: Martin Stålhammar

Från och med den 1 april kommer nya fiskeregler att gälla på ostkusten. Beslutet från Havs- och vattenmyndigheten innebär både generella begränsningar i hur mycket fisk man får fånga samt ett stort antal nya fredningsområden.

Totalt införs 64 nya och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre.

För Östergötlands del innebär beslutet att det sammanlagt införs 18 nya fredningsområden. I dessa områden kommer det råda förbud för allt fiske under perioden 1 januari till 15 juni. I området Licknevarpefjärden införs ett totalt förbud för allt fiske under hela året.

Syftet med fredningsområdena är att skydda lekområden för gädda, gös och abborre. Framförallt gäddan har stora problem längs ostkusten och bestånden har minskat drastiskt.

Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Östergötland, ser positivt på beslutet:

– Med den utveckling vi ser hos bestånden av framförallt gädda var beslutet om fredningsområden nödvändigt. Att skydda viktiga lek- och uppväxtområden för rovfiskar är en viktig del i en ekosystembaserad fiskförvaltning och undersökningar visar på att fredningsområden har en positiv inverkan på bestånden, säger Jörgen Dahlin.

Det är dock inte bara fisket som har påverkat bestånden negativt, enligt Jörgen Dahlin. Storskaliga miljöförändringar, överfiske i utsjön, utdikning av kustnära sötvattensområden är alla faktorer som har stor påverkan på det kustnära ekosystemet. Därmed kommer det i framtiden att krävas betydande åtgärder även inom andra områden för att bestånden ska öka.

– Vi har även predationen från säl och skarv, där framförallt den ökade sälstammen förmodligen haft en betydande påverkan på just gäddbestånden. Därför är det viktigt att vi fortsätter och i vissa fall intensifierar arbetet med övriga påverkansfaktorer, säger Jörgen Dahlin.

Beslutet i korthet:

  • Den södra gränsen för den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund och runt Öland flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län. Dessutom förlängs fredningstiden från och med 1 mars till och med 31 maj.
  • Nuvarande minimimått för gös på 40 cm ökas till 45 cm i samtliga Östersjöns delområden för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor. För fiske med handredskap och ryssjor införs dock istället ett fönsteruttag på 45–60 cm i Östersjöns samtliga delområden. Motsvarande bestämmelser finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län varför beslutet innebär att dessa bestämmelser ska gälla i hela Östersjön.
  • Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län upp till norra Uppsala län införs en fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och ryssjor. Motsvarande bestämmelse finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län.
  • Den befintliga fångstbegränsningen för gädda på tre gäddor, som idag gäller i Östersjön söder om Östhammars och Tierps kommuner, ändras till högst tre fiskar av den sammantagna fångsten av gös och gädda vid fiske med handredskap och ryssjor.
  • På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför myndigheten totalt 64 nya- och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Fem nya områden fredas under hösten för att skydda havsvandrande öring. Ett nytt område fredas under både vår och höst. Beslutet innebär också att elva nya områden blir fredade året runt.

Läs hela beslutet här Länk till annan webbplats.

Kartor över fredningsområden i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt