Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 11

Visa omtanke håll avstånd står det på en rund klisterlapp uppsatt på plexiglas inne i en buss

Foto: Scandinav bildbyrå

Trots rapportering om generellt hög efterlevnad upplevs allmänheten ha allt svårare för att följa rekommendationer. Resandet inom länen har minskat men det har även efterlevnaden i kollektivtrafiken gjort.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 10.

Den generella efterlevnaden

Majoriteten av länen anger hög efterlevnad samtidigt som de rapporterar om fortsatt bristande följsamhet hos allmänheten – främst kring att hålla avstånd och handla ensam. Denna tendens hos allmänheten tycks att förstärks. Fler län anger att verksamhetsutövare på serveringsställen upplever en frustration över svårigheten att få kunder att följa rekommendationer.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Resandet inom länen visar en genomsnittlig minskning med fyra procent jämfört med föregående vecka. Det är dock aningen försämrat läge vad gäller efterlevnaden i kollektivtrafiken – åtta län rapporterar hög efterlevnad, tio län rapporterar medel och två län rapporterar låg efterlevnad. 16 län rapporterar att munskyddsanvändandet är fortsatt lågt.

Vidtagna åtgärder

Sex län rapporterar om riktade informationsinsatser för att uppmärksamma råd och rekommendationer. Stockholms län och Kronobergs län rapporterar om särskild information till serveringsställen. Uppsala län har infört generösare regler för att bedriva verksamhet utomhus så som torghandel och uteserveringar, för att underlätta att bedriva handel på säkert sätt.

Behov av åtgärder

Det lyfts av flertalet län ett stort fokus på samordning och riktade informationskampanjer inför vårens händelser - exempelvis påsklov, valborg, student och andra högtider. Hallands län efterfrågar tydligare rekommendationer riktat till den allmänhet som har antikroppar, hur de ska bete sig för att inte sprida smittan vidare och varför. Detta med anledning av att dessa individer har börjat leva som vanligt. Det finns även ett behov att tydliggöra vad som gäller för elever på skolor som stängs på grund av smittspridning då det gäller deltagande i aktiviteter utanför skoltid.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Återigen lyfts handeln som ett riskområde för smittspridning. Ett annat område som anges är offentliga utrymmen och två län nämner att trängseln ökar på dessa ställen i takt med varmare väder. Övriga områden med risk för ökad smittspridning är restauranger, fjällturism, hem och skolor.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 11.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt