Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 10

Östgötapendeln

Foto: Göran Billeson, Billeson Bilder AB

Flera län anger hög efterlevnad trots en ökad restriktionströtthet bland allmänheten. Handeln är fortfarande ett område med risk för ökad smittspridning enligt flertalet län.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 9.

Den generella efterlevnaden

Flertalet län anger hög efterlevnad men påpekar samtidigt att viljan att följa rekommendationer minskar hos allmänheten på grund av ökande restriktionströtthet i olika sammanhang. Som tidigare bedöms näringsidkare generellt följa restriktioner väl men allmänheten tenderar att brista i följsamhet. Denna tendens bland allmänheten tycks ha förstärkts och riskerar i förlängningen att försvåra näringsidkares och andra verksamheters möjlighet att meningsfullt tillämpa restriktionerna.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

9 län rapporterar hög efterlevnad i kollektivtrafiken medan 11 län rapporterar medel efterlevnad. Flera län beskriver ett fortsatt lågt resande inom kollektivtrafiken och 11 län rapporterar om få fall av trängsel. Användandet av munskydd är generellt lågt.

Vidtagna åtgärder

Uppsala, Östergötland, Kronoberg, Skåne och Västernorrland rapporterar om riktade informationsinsatser bland annat för att uppmärksamma vilka rekommendationer och restriktioner som föreligger. Uppsala län rapporterar även att flera verksamheter inom länet har börjat använda munskydd vid situationer där avstånd inte kan hållas. Norrbotten, Östergötland och Västernorrland rapporterar att kommunerna har ökat tillsynen av serveringsställen.

Behov av åtgärder

Länsstyrelsen Kronoberg rapporterar om att det föreligger ett behov av att klargöra för allmänheten vem som sköter vilken tillsyn. Länsstyrelsen Kronoberg rapporterar även att översättningar av nytt informationsmaterial måste prioriteras.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handeln lyfts som ett riskområde för ökad smittspridning även denna vecka. Flera län anger offentliga platser, kollektivtrafiken samt arbetsplatser som situationer med ökad risk för smittspridning. Andra riskområden som nämns är restauranger, träningslokaler, hem, skolor och fjällturism.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 10.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt