Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 8

Handfat, två armar som tvättar händerna

Foto: Scandinav bildbyrå

Generellt upplevs en coronatrötthet bland allmänheten. Länen oroar sig för trängsel i kollektivtrafiken och ökad smittspridning bland skolungdomar i samband med återgång till skola efter sportloven.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 7.

Den generella efterlevnaden

Flera län rapporterar om en upplevd ökande coronatrötthet. Norrbotten, Västernorrland och Uppsala rapporterar om en allmänt lägre benägenhet att följa rekommendationerna. Sportloven är en källa till oro för ytterligare försämrad efterlevnad i flera län. Generellt rapporteras att verksamhetsutövare följer rekommendationerna medan besökare inte hörsammar råden. Vissa län poängterar diskrepansen mellan god efterlevnad och hög/ökande smittspridning.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

10 län rapporterar hög efterlevnad och 11 län rapporterar medel efterlevnad i kollektivtrafiken. Resandet inom län visar en svag ökning jämfört med föregående vecka. 14 län rapporterar att användandet av munskydd är fortsatt lågt. Blekinge, Dalarna och Halland lyfter att det finns en ökad risk för trängsel efter sportlovet, då närundervisning blir vanligare.

Vidtagna åtgärder

Stockholms län rapporterar att första veckan efter sportlovet kommer all kommunal högstadie- och gymnasieundervisning att ske på distans och Gotlands län rapporterar att distansundervisning för högstadieelever förlängs ytterligare. I en kommun i Skåne har man tagit fram en handbok för användandet av ”stadsdelsmammor” i informationsspridning, för att kunna nå ut till fler.

Behov av åtgärder

Jönköping, Blekinge och Dalarna anser att åtgärder behövs för att förbättra användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Jönköping ser även behov av att skapa en bättre uppfattning kring efterlevnaden på arbetsplatsen och övriga miljöer där gruppen av vuxna befinner sig. Stockholm ser behov av att bryta de smittkedjor bland skolungdomar som kan uppstå till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet. De rekommenderar även allmänheten att avstå från icke nödvändiga resor.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

12 län anger handeln som ett område med risk för ökad smittspridning. Andra ställen som lyfts som riskområden är offentliga utrymmen, restauranger, rastplatser, arbetsplatser träningslokaler, privata sammankomster i hem, skolor och fjällturism.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 8.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt