Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 6

Matbutik

I veckans rapportering bedöms efterlevnaden som generellt hög, med en viss ökning från föregående vecka. Handeln och livsmedelsbutiker är fortsatt de områdena med risk för ökad smittspridning. Användning av munskydd i kollektivtrafik är generellt låg.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 5.

Den generella efterlevnaden

Det har inte skett några större förändringar jämfört med föregående vecka och efterlevnaden bedöms fortsatt vara hög. Det är fortfarande stora utmaningar vad gäller trängsel i handeln/matbutiker trots att näringsidkarna bedöms vidta föreskrivna åtgärder.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Majoriteten av länen rapporterar medel till hög efterlevnad och ett fortsatt lågt resande inom kollektivtrafiken. Merparten av de län som rapporterat om munskyddsanvändning uppger att användningen är låg.

Vidtagna åtgärder

Denna vecka rapporterar Uppsala, Kronoberg, Gotland, Örebro, Västmanland och Stockholm att kommunerna har börjat öppna upp vissa verksamheter med restriktioner, däribland bibliotek och idrottshallar för föreningar och ungdomar. Majoriteten av länen fortsätter med informationsinsatser. Exempelvis medverkar Länsstyrelsen Västerbotten i media och anordnar samverkansmöten för att sprida aktuell information.

Behov av åtgärder

I Östergötland rapporterar polisen att i brist på organiserade aktiviteter för ungdomar skapas behov av vuxen närvaro i områden och på platser där ungdomar vistas.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handeln så som livsmedelsbutiker och detaljhandel är fortsatt ett område med risk för ökad smittspridning – detta rapporterar flertalet län. Västerbotten, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland rapporterar om risk för ökad smittspridning i samband med kommande sportlov. I övrigt rapporterar vissa län skolmiljöer, runt om idrottsaktiviteter samt arbetsplatser som områden med risk för smittspridning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 6.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt