Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 5

Kundvagnar

Foto: Jeppe Wikström, Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering bedöms efterlevnaden som generellt hög, med en viss ökning från föregående vecka. Handel, livsmedelsbutiker och skolmiljöer nämns som områden med risk för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 4.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden i länen bedöms ha ökat sedan föregående vecka och efterlevandsgraden bedöms vara generellt hög. Näringsidkare upplevs vara måna om att bidra till minskad smittspridning samtidigt som butiker anges som områden med risk för smittspridning. Data från Google Mobility Report visar att fler människor uppehåller sig i butiker och nöjen samt i livsmedelsbutiker och apotek denna vecka jämfört med föregående vecka.

I flera län har kommuner har öppnat upp för bland annat ungdomsträning men anpassat verksamheten för att minska risken för smittspridning. Några län upplever dock att det uppstår svårigheter att hålla avstånd i omklädningsrum samt vid hämtning och lämning av barn.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Majoriteten av länen rapporter medel till hög efterlevnad i kollektivtrafiken. Resandet inom län visar dock en genomsnittlig ökning på 7,8 procent i jämförelse med föregående vecka. Sex län rapporterar däremot en minskning av trängsel tack vare distansundervisning och hemarbete. Majoriteten av länen rapporterar 20-50 procent efterlevnad av munskyddsrekommendationerna i rusningstrafik baserat på observationer av personal.

Vidtagna åtgärder

Länsstyrelserna har informerat om tillsyn enligt pandemilagen. I Stockholm och Skåne utförs säkra besök vid särskilda boenden för äldre. Värmland rapporterar om åtgärder kopplat till fjällturismen. Det rapporteras om begränsat utbud på cafeterian, försäljning sker via fönsterluckor, betalning kan endast görs med kort eller Swish och att värmestugor, restauranger är nedstängda samt att uthyrning av utrustning inte sker.

Behov av åtgärder

Många län efterfrågar uppmaning till allmänheten att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, såväl i butiker, vid hämtning och lämning, idrottsutövning, omklädningsrum etc. Majoriteten av länen lyfter ett fortsatt behov av informationsutformning och informationsinsatser, även på andra språk än svenska.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handel och livsmedelsbutiker är områden som identifieras som risk för ökad smittspridning av flera län. Trängsel upplevs uppstå vid kassor, entréer, paketutlämning samt spelhörnor. Några län rapporterar om smittspridningsrisk i skolmiljöer – framförallt i matsalar samt vid hämtning och lämning av barn. Återigen identifieras arbetsplatser som områden med risk för smittspridning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 5.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt