Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 4

I veckans rapportering fortsätter efterlevnaden bedömas som generellt hög. Matbutiker och anläggningar för issport och utomhusträning är områden med risk för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 3.

Den generella efterlevnaden

Länens rapportering ligger generellt i linje med förra veckans rapportering och efterlevnaden bedöms därmed vara fortsatt generellt hög. 16 län bedömer efterlevnaden som hög och fem län bedömer efterlevnaden som medel.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Det totala resandet under 1-22 januari är 40 procent lägre jämfört med samma period år 2020. Åtta län rapporterar om hög efterlevnad, åtta län rapporterar medel och fem län har inte rapporterat om efterlevnaden i kollektivtrafiken. Majoriteten av länen rapporterar fortsatt att trängseln minskat på grund av undervisning på distans samt att fler arbetar hemifrån. Rapporterade uppskattningar av munskyddsanvändning är fortsatt väldigt varierande mellan länen.

Vidtagna åtgärder

Gotland, Stockholm, Uppsala och Västernorrland rapporterar om fortsatt fjärr-, distans- och närundervisning vid gymnasie- och högstadieskolor. I Norrbotten och Skåne erbjuds hjälp till resenärer för att kunna välja bussar med färre passagerare. Västernorrlands län har 30 förstärkningsbussar som kan sättas in vid behov om trängsel uppstår. Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västerbotten och Västra Götaland rapporterar om nya informationssatsningar samt påminnelser till berörda aktörer med anledning av den nya pandemilagstiftningen.

Behov av åtgärder

Precis som tidigare rapporterar majoriteten av länen åtgärdsbehov kopplat till olika typer av kommunikation och information - exempelvis information på fler språk än svenska. Gävleborg och Jämtland lyfter åtgärdsbehov kopplat till turism och sportlovsaktiviteter.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Fem län rapporterar om risk för smittspridning i främst livsmedelsbutiker. Sju län rapporterar om trängsel vid anläggningar för issport, friluftsliv, utomhusträning och skidåkning. Värmland rapporterar även om trängsel vid vindskydd, grillplatser och värmestugor. Övriga ställen som några län rapporterar som särskilda områden med risk för ökad smittspridning är paketutlämningsställen, bibliotek och arbetsplatser.

Två län lyfter även att köpcentrum och offentliga platser är ett problemområde eftersom ungdomar umgås i större grupper på dessa platser.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 4.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt