Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag visar stor vilja att följa covid-19-lagen

Trots att många företag är hårt pressade finns det en stor vilja att följa den tillfälliga covid-19-lagen. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att företag som Länsstyrelsen Östergötland har varit i kontakt med i sin roll som tillsynsmyndighet har varit väl förberedda på det nya regelverket. Åtgärder för att trängsel inte ska uppstå har vidtagits och det har inte funnits behov av förelägganden eller viten.

– Länsstyrelsens tillsynsbesök har visat att det finns en stor vilja hos företagen att göra rätt trots att många är hårt pressade på grund av pandemin och de restriktioner som har införts för att begränsa smittspridningen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Initialt har Länsstyrelsen Östergötland prioriterat platser med hög genomströmning. Det omfattar handelsplatser, gym samt matbutiker. Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.

Under tisdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen föreslår en extra ändringsbudget där länsstyrelsernas anslag ökas med 174 miljoner kronor för att de ska kunna bedriva tillsyn i enlighet med covid-19-lagen.

– Tillsyn är ett viktigt verktyg för att ge information råd och stöd till berörda verksamheter. Vi kan konstatera att tillsynsarbetet har kommit igång bra och redan nu arbetar drygt 200 personer inom ramen för uppdraget på landets 21 länsstyrelser, säger Carl Fredrik Graf.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar länsstyrelsernas arbete med tillsynsuppdraget. Samtliga länsstyrelser ska varje vecka lämna in sina rapporter till Dalarna som sammanställer en nationell lägesbild. Den nationella lägesbilden lämnas till regeringen och kommer att publiceras på länsstyrelsernas webbplatser.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Region Östergötland rapporterar att flödet av covidpatienter i vården påverkar hela sjukvårdssystemet. Tendenser till minskad smittspridning finns, dock ännu inte i sådan omfattning att slutsatser kan dras.
  • Läget i många kommuner är fortsatt ansträngt avseende omfattande sjukfrånvaro. Antalet smittade personer inom särskilda boenden har minskat ytterligare något under den senaste veckan. Antal kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden är fortsatt 11 av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god.
  • Under januari har 20 personer varslats i Östergötland och åtta företag har gått i konkurs. Under vecka 2 var 20 941 personer inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Jämfört med samma tidsperiod 2020 så är drygt 2 000 fler personer arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån är 9,0 procent och bland unga 12,6 procent.
  • Länsstyrelsens tillsyn av länets verksamheter följer covid-19-lagen har inte resulterat i några förelägganden eller viten. Den vanligaste bristen har varit avsaknad av dokumentation, men verksamheterna har kunnat redogöra för hur de har gjort beräkningar och avväganden. Aktörer som bedriver vattenträning, mindre livsmedelsbutiker och aktörer som hyr ut lokaler för privata ändamål är exempel på verksamheter som i stor omfattning påverkas av covid-19-lagen.
  • RF/SISU rapporterar att kommuner har agerat olika i förhållande till idrotten och rekommendationen kring stängning av kommunala lokaler. Det har varit svårt för föreningslivet att förstå varför kommunerna fattar olika beslut.
  • Linköpings universitet ser stor problematik kring att studenters psykosociala miljö. Det är färre på plats men det finns ett starkt upplevt behov av att träffas, att kunna ha ett socialt sammanhang, att studera tillsammans på plats, gärna på campus. Universitetet såg en liten närvarotopp efter årsskiftet med fler personer på plats (i samband med tentamen). Detta har inte bedömts vara problematiskt tack vare bra rutiner för att minska trängsel.
  • Östgötatrafikens kontrollgrupp har fått i uppdrag att genom observationer följa upp efterlevnaden av rekommendationen att bära munskydd under rusningstrafik. Det är svårt att ge ett tydligt svar beträffande efterlevnaden så här långt eftersom det varierar en del, men en grov uppskattning är att det i genomsnitt är mindre än hälften av de som rekommenderas att bära munskydd i rusningstrafik som gör det.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt