Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 3

Skridsko på is

Foto: Åsa Lännerström, Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering bedöms efterlevnaden vara generellt hög. Det finns en oro för lägre efterlevnad i samband med att invånarna vaccineras. Utomhusanläggningar och isbanor är områden med risk för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 2.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara generellt hög. Besök i butiker och restauranger har minskat och distansarbete har ökat. Man ser en viss avmattning av besökare i fjällmiljö och flera län rapporterar om förbättring i och med den nya tillfälliga covid-19-lagen. Med tanke på att folk i samhället har börjat vaccineras uppstår en oro för att motivationen om att följa råd och riktlinjer kommer minskas.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Tio av 21 län rapporterar om hög efterlevnad i kollektivtrafiken, sju län rapporterar om medel efterlevnad och fyra län har inte rapporterat in. Resandet mellan län är lågt jämfört med samma period föregående år men resandet inom länen har ökat jämfört med förra veckan, förutom i Jämtland. Dock poängterar flera län att trängseln i kollektivtrafik är tydligt kopplat till gymnasieelevernas resor till och från skolan, och att distansundervisning vid gymnasier och högstadier minskar trängseln. Många län inväntar besked för vad som händer efter den 24 januari, när distansundervisningen enligt tidigare beslut ska upphöra.

Vidtagna åtgärder

16 län framhåller fortsatt riktade kampanjer i kollektivtrafiken angående rekommendationer och vikten av att hålla avstånd och använda munskydd. Fem län framhåller utförda informationsinsatser till näringsliv och andra berörda aktörer om den nya pandemilagstiftningen. Länsstyrelsen Jönköping har byggt ett verktyg för att systematiskt kunna extrahera och analysera data från Google Covid-19 Community Mobility Report samt Telia Crowd Insight. I Västernorrlands län har flera skidspår och fler isbanor öppnats för att minska trängseln. Se länkad sammanfattning för fler vidtagna åtgärder.

Behov av åtgärder

Flera län efterfrågar informationsinsatser till allmänhet, turister och besökare om den nya pandemilagstiftningen och hur den förhåller sig till redan etablerade riktlinjer och rekommendationer. Vissa län pekar på behovet av målgruppsanpassad information, på andra språk än svenska bland annat. Från några län rapporteras det om fortsatt behov av åtgärder för att minska trängseln i butiker på och på väg till turistorter. Restauranger uppger behov av framförhållning kring nya direktiv om att stänga klockan 20.00.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Även denna vecka bedöms livsmedelsbutiker och köpcentrum som två identifierade områden med risk för ökad smittspridning. Flera län rapporterar även att utomhusanläggningar för idrott samt isbanor är områden med risk för smittspridning. Det upplevs i kollektivtrafiken att munskyddsanvändare är sämre på att hålla avstånd. Andra ställen där det finns risk för smittspridning är gym, paketutlämningsställen och arbetsplatser.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 3.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt