Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här är Östergötlands största klimatutmaningar

Bild på bil vid en översvämning.

Foto: Scandinav bildbyrå

Klimatförändringen ökar risken för negativ påverkan på samhället. Nu har Länsstyrelsen Östergötland analyserat och pekat ut tre områden som länet behöver fokusera på för att begränsa effekterna av ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen Östergötland har tagit beslut om en handlingsplan för att möta och begränsa effekter av klimatförändringarna. Handlingsplanen gäller för åren 2021–2025 och visar vilka åtgärder som behöver genomföras i länet samt vilka av dessa som Länsstyrelsen tar ansvar för att genomföra.

– För att skaffa oss kunskap om vilka effekter av klimatförändringen som innebär störst risk i Östergötland har en klimat- och sårbarhetsanalys med bred medverkan från Länsstyrelsens olika verksamhetsområden genomförts, säger Caroline Rydholm, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Klimatförändringen påverkar alla delar av samhället och därför är samverkan avgörande för framgång. Klimat- och sårbarhetsanalysen tar upp en rad risker som ett förändrat klimat innebär, men det är särskilt tre områden som tydligt pekas.

– I analysen framgår det tydligt att handlingsplanen behöver fokusera på för mycket eller för lite vatten, biologiska och ekologiska effekter samt hög lufttemperatur. Det är viktigt att fokusera på de mest prioriterade områdena eftersom allt inte går att genomföra samtidigt och på en gång, säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Några exempel på åtgärder som behöver genomföras:

  • Tätorter. Två stora utmaningar att hantera är allt kraftigare skyfall och värmeböljor. Lämpliga åtgärder är att ge plats för vatten och grönska på bekostnad av asfalt och betong.
  • Areella näringar. För jord- och skogsbruk blir rätt mängd vatten vid rätt tillfälle en stor utmaning i ett klimat som blir både blötare och torrare. Rätt växt på rätt plats samt anpassade brukningsmetoder blir avgörande åtgärder.
  • Biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden hotas av ett förändrat klimat samtidigt som den biologiska mångfalden också är viktig för att hejda klimatförändringen. Här behövs tydliga strategier för hur den biologiska mångfalden ska kunna bevaras.
  • Vattenförsörjning. Det är viktigt att säkerställa vattentillgång av rätt kvalitet för dricksvatten och vatten för andra behov såsom till industrin, de areella näringarna och till de akvatiska ekosystemen. Området kräver många åtgärder i samverkan. Ett första steg är att få koll på alla vattenuttag som sker. Krävs också vattenbesparande åtgärder och åtgärder som håller kvar vatten i landskapet.

Mer information om klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå, men också längre perioder av torka och hög brandrisk. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsen Östergötlands handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Läs mer om Länsstyrelsen Östergötlands klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Kontakt