Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hälso- och sjukvården fortsatt allvarligt påverkad av covid-19

Hälso- och sjukvården är fortsatt allvarligt påverkad av den pågående pandemin. I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild rapporterar flera aktörer om en hög belastning på flera verksamheter.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, rapporterar Region Östergötland att man inte ser några tecken på att frekvensen på antal inlagda patienter är på väg att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården.

Den allmänna smittspridningen påverkar även många kommunala verksamheter. Linköpings kommun rapporterar stor belastning på personal inom vård och omsorg samt hög sjukfrånvaro inom vissa verksamheter. Mjölby kommun rapporterar ökad påverkan inom omsorgs- och socialförvaltningen med anledning av ökat personalbortfall. Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun rapporterar en hög smittspridning i verksamheten. Söderköpings kommun rapporterar betydande påverkan på grund av utbrott på ett gruppboende, både bland personal och boende.

– Inom kort kommer vi att börja se vilken effekt återgången från jul- och nyårsledigheter har fått för smittspridningen. Vi vet att arbetsplatsen är en stor risk för smittspridning. En viktig del i att minska smittspridningen är därför att de som kan bör arbeta hemifrån. Om de som kan arbetar hemifrån skyddas de yrkesgrupper som inte har möjlighet att göra det, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har mellan 13-16 covid-19-patienter varit inlagda på IVA (i princip oförändrat från förgående rapportering) och 99-115 i övrig slutenvård (i princip oförändrat från förgående rapportering).
 • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har minskat något under den senaste veckan. Antal kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden är fortsatt 11 av 13. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
 • Region Östergötland ser inga tecken på att antal inlagda patienter kommer att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det råder även hög belastning inom primärvården.
 • I Linköpings kommun är belastningen på personal inom främst vård och omsorg fortfarande stor och sjukfrånvaron är hög inom vissa verksamheter. Det är framför allt i social- och omsorgsförvaltningen påverkan är som störst.
 • Mjölby kommun rapporterar ökad påverkan inom omsorgs- och socialförvaltningen med anledning av ökat personalbortfall/ökad sjukskrivning.
 • Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun rapporterar att de ser en hög smittspridning i verksamheten.
 • Söderköpings kommun rapporterar betydande påverkan på grund av utbrott på ännu ett gruppboende, både bland personal och boende samt bland personal på serviceboende.
 • RTÖG avser att utreda varför de under helgerna kunde drabbas av ett omfattande smittutbrott. Verksamheten drivs nu mer enligt ordinarie rutiner sedan föregående rapportering.
 • Under januari har åtta personer varslats i Östergötland och fem företag har gått i konkurs. Under december månad varslades totalt 101 personer om uppsägning i länet. Under december rapporterades 19 företagskonkurser i länet. Sju av de företag som gick i konkurs under december var företag som haft en omsättning under 100 000 kronor under en längre tid, även innan pandemin. Konkurserna i dessa fall kan därmed inte direkt kopplas som en konsekvens av covid-19. Under 2020 gick 181 företag i konkurs i länet, vilket är samma nivå som 2019.
 • Omsättningstappen för restaurang och kaféer i länet skiljer sig mellan kommunerna. Under hösten och fram till nyår finns det rapporter om att företag inom branschen tappat 50–60 procent av omsättningen, men det finns även företag som haft betydliga större omsättningstapp och tvingats i konkurs.
 • Valdemarsviks kommun har beslutat att betala tillbaka tillsynsavgifter på serveringsställen för 2020 och halvera tillsynsavgifterna för början 2021. Detaljhandeln i kommunen får bedriva handel utomhus, genom markupplåtelse om så önskas. Uteserveringar kommer även vara tillåtna.
 • Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden av myndigheternas råd, restriktioner och rekommendationer fortsatt är på medelnivå. Majoriteten av länets aktörer anger hög efterlevnad, men det finns varningssignaler att beakta då smittspridningen fortsätter att öka.
 • I syfte att minska ensamhetskänslor rapporterar PRO att organisationen arbetar med telefonkedjor och annan kommunikation för att knyta folk till sig som är i behov av stöd. För att nå nya medlemmar görs stora satsningar på reklam.
 • Linköpings stadsmission rapporterar att många klienter har svårt att komma i kontakt med myndigheter på ett snabbt och smidigt sätt utifrån de förutsättningar och behov de har. Detta på grund av att distanskontakten med myndigheter har ökat. Det klientnära arbetet tar längre tid eftersom den digitala omställningen inte är anpassad till alla verksamheter.
 • Östgötatrafiken bedömer att råd och rekommendationer efterlevs i en hög utsträckning baserat på resandestatistik. Statistiken visar på ett minskat antal resor både i den särskilda och allmänna kollektivtrafiken jämfört med samma period förra året. Om de genomförda resorna varit nödvändiga eller inte har de dock ingen kännedom om. Inte heller är det möjligt för dem att veta om resenärerna har andra transportalternativ.
 • Östgötatrafikens initiala observation när det gäller användningen av munskydd i kollektivtrafiken är att en relativt stor andel använder munskydd.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt