Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Turistanläggning på Bergön strider mot strandskyddet – Länsstyrelsen säger nej

Söderköpings kommun har begärt planeringsbesked för utveckling av en turistanläggning på Bergön i Sankt Anna skärgård. Den planerade bebyggelsen strider dock mot rådande strandskyddsbestämmelser. Därmed kan Länsstyrelsen Östergötland inte lämna positivt planeringsbesked.

Söderköpings kommun ansökte i november 2020 om Länsstyrelsen Östergötlands besked gällande en tilltänkt planering på del av fastigheten Aspöja 1:18 (Bergön) för utveckling av bebyggelse i form av bostäder, uthyrningsstugor, hotell, vandrarhem, camping och annan service till turister. Syftet med planeringsbesked är att få ett bindande beslut inför en kommande planläggning som berör frågor som omfattas av Länsstyrelsens tillsyn enligt plan och bygglagen, i detta fall främst riksintressen för naturvård och friluftsliv samt strandskyddet.

Länsstyrelsen konstaterar att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen. Sammantaget bedöms den tilltänkta planen vara möjlig att genomföra utifrån det perspektivet.

För att motivera byggande inom strandskyddat område måste det dock finnas särskilda skäl. Här anser Länsstyrelsen att det finns särskilda skäl för att genomföra de delar av projektet som gäller service till turism och rörligt friluftsliv, men däremot inte när det gäller att tillåta bostäder i den omfattning som har föreslagits i projektet. Därför har Länsstyrelsen inte kunnat lämna positivt planeringsbesked till Söderköpings kommun.

– Vi har försökt att titta så brett och långsiktigt som möjligt när vi har behandlat kommunens begäran. Vår slutsats är att projektet innehåller många väsentliga delar som skulle vara till nytta för att stärka skärgårdens utveckling samtidigt som många viktiga miljövärden berörs. Prövningen av detta planeringsbesked har därför varit en komplex fråga för Länsstyrelsen att bereda. Trots att inte positivt planeringsbesked kan lämnas är vår förhoppning att det viktiga arbetet med att utveckla skärgården fortsätter, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsens besked innebär att kommunen inte kan upprätta den tilltänkta detaljplanen utan risk för att Länsstyrelsen senare, om den antas, ingriper och upphäver detaljplanen. Kommunen har dock möjlighet att överklaga Länsstyrelsens beslut. I så fall blir det regeringen som avgör vilket planeringsbesked som ska lämnas.

Mer information

Läs hela Länsstyrelsens beslut här Länk till annan webbplats.

Kontakt