Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 2

Efterlevnaden bedöms ha ökat jämfört med föregående vecka - trots att smittspridningen är fortsatt hög. Flera län rapporterar om smittspridning vid bland annat privata fester. Nationella kommunikationsinsatser och samordning efterfrågas.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 1.

Ökad efterlevnad

Efterlevnaden bedöms ha ökat, bland annat på grund av minskat resande jämfört med förra veckan. Besök i butiker, nöjen, apotek och livsmedelsaffärer har också minskat jämfört med föregående vecka.

Flera län rapporterar dock att den främsta smittspridningen sker via privata fester och privat umgänge. Eftersom källan till efterlevnadsrapporteringen är offentliga aktörer omfattas inte efterlevnaden i privata sammanhang. Det skulle till viss del kunna förklara att efterlevnaden är god samtidigt som smittspridningen är fortsatt hög.

Vidtagna åtgärder

Fyra län rapporterar om vidtagna åtgärder kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen. Fem län rapporterar om tillsynsinsatser medan tre län rapporterar om distansundervisning för högstadieskolor. Sju län rapporterar om åtgärder, planering samt beredskap att hantera frågan om munskydd. Några exempel är åtgärdsplaner, kommunikationsinsatser och gratis munskydd om man uppvisar ett färdbevis för kollektivtrafiken.

Behov av åtgärder

Norrbotten efterfrågar nationell samordning mellan efterlevnadsuppdraget och tillsynen i den tillfälliga covid-19-lagen och Gotland lyfter behov av kommunikation för att tydliggöra vad som gäller författningar och allmänna råd med avseende på covid-19. Västerbotten lyfter ett fortsatt behov av kommunikationsinsatser inför kommande vaccinering för att öka andelen som vaccinerar sig. Men också ett behov om nationell kommunikation som betonar att munskydd endast är ett komplement till att hålla avstånd. Örebro lyfter efterfrågan av förhandsinformation till kommunerna om vad som kommer ske efter den 24 januari gällande rekommendationen om distansundervisning - detta så att de kan planera sin verksamhet.

Kollektivtrafiken

Baserat på data från Telia är resandet mellan länen lågt jämfört med samma period föregående år. Resandet inom länen har också minskat jämfört med föregående vecka – en genomsnittlig minskning med 17,8 procent. Minskat resande tros bero på distansundervisning och hemarbete i högre utsträckning, samt minskat resande överlag i samband med julledigheter.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Likt förra veckan bedöms köpcenter och livsmedelsbutiker med flera serviceinrättningar som identifierade områden med risk för smittspridning. Flera län har även rapporterat att caféer, bufféer och allmänna ytor innebär risk för smittspridning. Skolmiljöer pekas också ut som ett riskområde av flera län, särskilt nämns trängsel vid måltidsservering samt vistelse i elevutrymmen och personalutrymmen. Sociala sammankomster i hemmen, privata fester och ansamlingar av framförallt ungdomar har pekats ut som särskild risk för smittspridning av några län.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 2.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt