Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vaccineringen inledd i hela Östergötland

Samtliga kommuner i länet har nu inlett vaccineringen mot covid-19. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Den 27 december inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige och Östergötland. Först ut i hela landet var ett särskilt boende för äldre i Mjölby kommun. Sedan dess har samtliga 13 kommuner i länet påbörjat vaccinationsarbetet.

– Vaccinationerna fortsätter enligt den länsgemensamma planeringen. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. I den första fasen vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst och därefter övriga personer som är 70 år och äldre. Målet är att alla invånare över 18 år i Östergötland ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet. I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att vaccinationerna kommer att medföra ökad påverkan främst på personal och logistik.

– Vaccinationerna kräver planering, logistik och personella resurser för redan ansträngda organisationer. Alla kan hjälpa dessa aktörer genom att fortsätta följa råd och rekommendationer och därmed bidra till att minska smittspridningen i samhället. Det gäller även när du har vaccinerat dig, säger Carl Fredrik Graf.

Länsstyrelserna har i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. I den senaste lägesbilden gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden av rekommendationerna är fortsatt ”medel”. Majoriteten av länets aktörer anger hög efterlevnad, men det kvarstår varningssignaler då smittspridningen fortsätter att öka.

– Det finns en viss skillnad mellan hur efterlevnaden bedöms och hur det faktiska ser ut. Det är möjligt att vår metod att med hjälp av länets aktörer bedöma efterlevnad inte avspeglar verkligheten i alla delar. Anledningen är att vi inte haft i uppgift att redovisa hur efterlevnaden ser ut i privata sammanhang och när det gäller umgänge utomhus. Det vi vet är att den största risken för att smittas är i hemmet eller på arbetsplatsen och jag vill därför understryka betydelsen av att hålla avstånd i dessa miljöer, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har mellan 14–19 covid-19-patienter varit inlagda på IVA (i princip oförändrat från förgående rapportering) och 104–114 i övrig slutenvård (en ökning från förgående rapportering).
  • Region Östergötland rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge och hög belastning i vården. Regionen ser inga tecken på att frekvensen på antal inlagda patienter kommer att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det råder även hög belastning inom primärvården.
  • Kommunerna rapporterar att vaccinationerna kommer innebära ökad påverkan, främst på personal och logistik.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden är fortsatt 11 av 13.
  • Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
  • I Linköpings kommun är belastningen på personal inom främst vård och omsorg fortfarande stor och sjukfrånvaron är hög inom vissa verksamheter. Det är framförallt i social- och omsorgsförvaltningen påverkan är som störst. Vissa personalresurser är ansträngda.
  • Norrköpings kommun rapporterar att läget är ansträngt men under kontroll. I och med vaccineringen kommer läget att fortsätta vara ansträngt då det kräver mer planering, logistik och personella resurser. Kommunen har tagit in skolsköterskor och andra sjuksköterskor för att kunna genomföra vaccineringen.
  • Sedan föregående rapportering har ytterligare 6 personer varslats i Östergötland. Totalt har 3972 personer varslats sedan den 1 mars. Varselstatistik visar att de senaste månadernas varsel finns bland företag verksamma inom bygg samt fastighetsservice, uthyrning och resetjänster.
  • Länsstyrelsen Östergötland har fattat beslut i 90 procent av ärendena gällande omsättningsstödet för enskilda näringsidkare (OMS). Det är färre än väntat som söker stödet. 155 näringsidkare har beviljats stöd till en summa av totalt 11,9 miljoner kronor.
  • Under vecka 53 hade Östgötatrafiken ett förväntat mycket lågt resande, som utöver restriktionerna har påverkats av julhelg och medföljande ledigheter från arbete och skola. Resandestatistiken visar ett resande som ligger nästan 20 procent lägre än vecka 52. Även rörelsemönstret vid Linköpings resecentrum, som mäts genom mobildata, visar på en ytterligare minskning i antalet individer i rörelse jämfört med veckan innan.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt