Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 1

Termos som häller varm choklad i koppar som står i snö

Foto: Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering är svarsfrekvensen låg och efterlevnaden bedöms vara jämförbar med förra veckan. Trängsel har uppstått i samband med fjällresor vid bland annat restauranger och bensinstationer. Rapportering visar på generellt mindre resande i kollektivtrafiken.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 53.

Den generella efterlevnaden

Eftersom flera länsstyrelser har rapporterat att svarsfrekvensen från kommunerna varit låg medför detta att lägesbilden bedöms ha en lägre tillförlitlighet än normalt.

Efterlevnaden bedöms dock vara jämförbar med föregående vecka. I samband med fjällresor och nyårsfirande upplevs efterlevnaden däremot ha varit sämre. Trängsel inom handeln lyfts som ett fortsatt problem trots att rapportering visar på att butiksinnehavare i olika län arbetar aktivt för att reducera trängsel genom olika åtgärder.

Trängsel i samband med fjällresor

Från Värmlands län rapporteras det om trängsel vid restauranger och bensinstationer längs vägen upp till fjällen. Enligt rapportering följer inte fjällresenärer som äter på restauranger och handlar i affärer rekommendationerna gällande att hålla avstånd i tillräcklig utsträckning. I Dalarna bedöms besökstrycket vara högt vid skid- och fjällanläggningar och i fjällkommuner. Rapportering visar även att erfaren personal i turistnäringen bedöms vara bättre på efterlevnad av regler än tillfällig säsongspersonal.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Baserat på data från Telia konstateras att resandet har minskat inom samtliga län sedan föregående vecka med 12-23 procent. Länen rapporterar att efterlevnaden i kollektivtrafiken är alltjämt hög och det har även skett en minskning av resandet mellan länen.

Vidtagna åtgärder

Majoriteten av länen rapporterar om åtgärder kopplat till genomförande och planering för vaccination. Ett län rapporterar om samverkan kring provtagning och vaccinering av utlandsfödda samt rapporterar några län om särskilda informationsinsatser till samma målgrupp. 8 län rapporterar om samverkan, planering och förberedelser inför införande av pandemilagstiftning. 6 län rapporterar om åtgärder kopplat till ansträngt läge i vården, bland annat planering för personalbortfall, inställda operationer osv.

Behov av åtgärder

Några län rapporterar om behov av tydligare kommunikation samt informationsinsatser från nationella myndigheter till allmänheten och framförallt för att nå ungdomar. Stockholms län efterfrågar tydliga besked om riktlinjer kring munskydd i kollektivtrafiken.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

I nuläget anses handel och livsmedelsbutiker där fler serviceinrättningar finns på samma ställe, så som paketutlämning, bankomater, toaletter osv, som de största riskområdena. Yrkesmässig idrottsutövning av gruppidrotter inomhus lyfts också som en stor risk för smittspridning. Det har även uttryckts oro för trängsel i kollektivtrafiken vid återgång till arbete och skola efter julledigheterna. Lunchrum pekas även ut som riskzoner.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 1.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt