Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittspridningen påverkar samhällsviktiga verksamheter

Trots nedstängning av kommunala verksamheter, informationsinsatser och striktare restriktioner är det en fortsatt allmän smittspridning i länet som får konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framkommer det att antalet personer som är i behov av sjukhusvård ligger på en fortsatt nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Region Östergötland ser inga tecken på att frekvensen på antalet inlagda patienter kommer att bromsas. Detta trots att flera aktörer rapporterar en upplevd hög efterlevnad av restriktioner och rekommendationer samt att många kommunala verksamheter har stängt ner.

I den aktuella lägesbilden rapporteras det även om ökade sjukskrivningstal i vissa grupper inom samhällsviktig verksamhet, till exempel inom Polisen och Räddningstjänsten Östra Götaland. Även Region Östergötland, som rapporterar ett fortsatt mycket ansträngt läge, ser en risk för att sjukfrånvaro bland personalen kommer att öka.

– Redan i november kunde Länsstyrelsen konstatera att effekterna av coronapandemin har varit mer omfattande under hösten och att samhället har påverkats i större utsträckning jämfört med i våras. Det här är en väntad utveckling, men inte desto mindre allvarlig för det, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

– Det är viktigt att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom på covid-19 utnyttjar möjligheten till provtagning för att så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete. Region Östergötland ansvarar för provtagningen och Länsstyrelsen Östergötland erbjuder ett stöd för att bedöma vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Under den gångna veckan har mellan 15 och 20 covid-19-patienter varit inlagda på IVA (en ökning från förgående rapportering) och 95–125 i övrig slutenvård (en ökning från förgående rapportering). Region Östergötland ser inga tecken på att frekvensen på antalet inlagda patienter kommer att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det råder även hög belastning inom primärvården.
 • Regionen har öppnat provtagning för personer över 18 år som haft symtom i minst 48 timmar. Personer som rest in från Storbritannien efter 12 december uppmanas att testas oavsett symtom.
 • Vaccinationen har påbörjats i länet, med landets första på ett äldreboende i Mjölby. Samtliga kommuner planerar för vaccination.
 • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden är fortsatt elva.
 • Det finns en fortsatt efterfrågan på och leverans av visir, munskydd och handskar. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
 • Polisen rapporterar om ökade sjukskrivningstal i vissa grupper inom samhällsviktig verksamhet. RTÖG har haft sjukskrivningar på grund av sjukdom vilket inneburit att vissa skift inte haft normalt planerad personalstyrka.
 • Sedan föregående rapportering har ytterligare 49 personer varslats i Östergötlands län. Totalt har 3 966 personer varslats sedan den 1 mars. Varselstatistik visar att de senaste månadernas varsel finns bland företag verksamma inom bygg samt fastighetsservice, uthyrning och resetjänster.
 • I Östergötland har 2 452 ansökningar om korttidspermittering beviljats och omfattar 18 150 anställda i länet (till och med den 16 december). I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel anställda permitterade,
  5 992 respektive 2 576 anställda.
 • Fram till den 30 november har 1 089 ansökningar beviljats lokalhyresstöd av totalt
  1 208 inkomna ansökningar från verksamheter i Östergötland. De beviljade ansökningarna omfattar 34,9 miljoner.
 • Trots upplevd hög efterlevnad från flera håll, nedstängning av kommunala verksamheter, informationsinsatser och striktare restriktioner och rekommendationer fortsätter i nuläget en allmän smittspridning i länet. Länsstyrelsen gör därför fortsatt bedömningen att det är en ”medel” efterlevnad av rekommendationer då varningssignaler kvarstår. Uppfattningen om graden av efterlevnad varierar hos länets aktörer. Linköpings kommun och Regionen anger även att det är svårt att bedöma efterlevnaden.
 • Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt med anledning av utökad distansundervisning samt påföljande jullov för samtliga skolelever. Resandestatistiken visar ett resande som ligger cirka 30 procent lägre än vecka 51. Även rörelsemönstret vid Linköpings resecentrum, som mäts genom mobildata, visar på en kraftig minskning i antalet individer i rörelse.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt