Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 53

Bil med öppen takbox och öppen baklucka men en kvinna som håller ett par barnskidor

Foto: Christian Ferm, Scandinav bildbyrå

Länen rapporterar om en medel till hög efterlevnad. Trängsel inom handeln är i många län fortsatt en utmaning trots skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om att undvika inomhusmiljöer med risk för trängsel. Privatpersoners motivation att bibehålla god efterlevnad bedöms ha ökat i samband med införandet av skärpta nationella föreskrifter.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 52.

Medel till hög efterlevnad

I veckans rapportering bedömer 10 av 21 länsstyrelser att efterlevnaden generellt ligger på en medel efterlevnadsgrad, De resterande 11 länsstyrelserna bedömer att efterlevnaden är hög eller mycket hög.

Den generella efterlevnaden

Det har skett en klar förbättring i upplevd efterlevnad jämfört med föregående vecka. Handel och restauranger följer restriktionerna i stor utsträckning, men allmänhetens egensvar brister.

Enligt rapportering har resande minskat inom samtliga län sedan föregående vecka med mellan 2 och 17 procent.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Resandet har minskat i samtliga län och gällande kollektivtrafiken rapporterar fler län om hög efterlevnad av restriktioner. Bidragande faktorer kan vara julledighet och skärpta restriktioner.

Vidtagna åtgärder

Flera län rapporterar att många kommuner har stängt verksamheter så som bibliotek, badhus, fritidsgårdar, träningsanläggningar och andra samlingslokaler. Minst tre län rapporterar om åtgärder för hemarbete.

Sju län rapporterar om informationskampanjer och utökade informationsinsatser via webb, sociala medier, skyltning och anslag. Flera län rapporterar att de kontinuerligt arbetar med informationsinsatser för minskad trängsel i kollektivtrafiken.

Behov av åtgärder

Fem län lyfter alltjämt fram behov av ytterligare informationsinsatser, särskilt om livsmedelsbutiker och gallerior samt till ungdomar med uppmaning till ökat egenansvar. Önskemål lyfts också om rekommendationer att folk ska försöka hålla sig till de lokala samhällena för livsmedelsinköp och sociala uteliv.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handeln, utlämningsställen för paket och butiker pekas fortsatt ut som områden med risker för ökad smittspridning.

Julhandel inklusive mellandagsrea, livsmedelsbutiker och fjällresor bedöms som nya områden och situationer med risk för ökad smittspridning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 53.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt