Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt allvarlig påverkan på sjukvården

Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården i länet. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

I förra veckans lägesbild ökades påverkansgraden på länets hälso- och sjukvård från betydande till allvarlig påverkan. Under den gångna veckan har antalet patienter legat kvar på en nivå som innebär en fortsatt allvarlig påverkan. Detta trots att majoriteten av länets aktörer rapporterar en hög efterlevnad av myndigheternas restriktioner, råd och rekommendationer.

– Det är ett fortsatt allvarligt läge med fortsatt högt tryck på sjukvården. Vi behöver vara realistiska och inse att vi kommer att behöva leva med restriktioner även under stora delar av 2021. Detta kommer att påverka vissa delar av samhället extra hårt, inte minst våra hotell och restauranger. Jag vill samtidigt lyfta barnperspektivet. Inställda fritidsaktiviteter med mera gör att vi behöver rikta ytterligare uppmärksamhet mot barnens situation, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Den 27 december inledde Region Östergötland vaccinationerna mot covid-19. Den första leveransen till Östergötland bestod av 200 doser som gavs till äldre personer på särskilda boenden i Linköping, Norrköping och Mjölby. Målet är att alla invånare över 18 år i Östergötland ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021.
 • Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har det pendlat mellan 14–16 inneliggande på IVA (en liten minskning från förgående rapportering) och 100–110 i övrig slutenvård (en ökning från förgående rapportering). Region Östergötland ser inga tecken på att frekvensen på antal inlagda patienter kommer att bromsas.
 • Region Östergötland rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge. Stort fokus på provtagning, vaccination, vårdplatser (inkl IVA), prognosarbete och kommunikation. Regionen ser även att vårdbehovet för patienter som inte har covid-19 är större nu än i våras. Den 23 december gick regionen upp i förstärkningsläge på grund av den hårda belastningen. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det råder även hög belastning inom primärvården.
 • Regionen har öppnat provtagning för personer över 18 år som haft symtom i minst 48 timmar. Personer som rest in från Storbritannien efter 12 december uppmanas att testas oavsett symtom.
 • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har ökat. Antal kommuner med bekräftade fall har ökat från 9 till 11. Det finns en fortsatt efterfrågan på och leverans av visir, munskydd och handskar. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
 • Inom näringslivet är det fortsatt besöksnäringen, restauranger och företag inom handel som är hårdast drabbat. Här finns det även en ackumulerande hyresskuld som riskerar att få en stor påverkan när inbetalning av innestående hyror och överenskomna rabatter ska betalas in till fastighetsägare, enligt tidigare under året avtalade anstånd. Fastighetsägare har tagit ansvar och i många fall kommit med eftergifter för att hitta lösningar och stötta företag bland deras kunder. Det finns en oro för att konkurser inom framför allt restaurangbranschen kommer att öka snabbt.
 • Under december har det till och med den 22 december rapporterats 14 företagskonkurser i länet där totalt 64 anställda omfattas. Det är främst restaurangverksamheter som är drabbade. Just nu är konkursnivån i Östergötlands län mycket hög jämfört med samma period 2019. I länet har tio företag beviljats rekonstruktion, vilket är en ökning med 233 procent jämfört med 2019.
 • Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden av rekommendationer är ”medel”. Majoriteterna av länets aktörer rapporterar en hög efterlevnad. Trots detta syns ingen avtrappning på antalet smittade och inneliggande patienter.
 • RF-SISU rapporterar att de nya nationella riktlinjerna ger tolkningsutrymme för hur idrotten påverkas. Kommunerna i Östergötland har tagit olika beslut, vilket har skapat osäkerhet och frågor. Vissa kommuner har stängt alla inom- och utomhusanläggningar samt uppmanat privata anläggningsägare att göra detsamma.
 • Den senaste veckan ligger Östgötatrafiken kvar på en lägre nivå gällande antalet rapporter om trängsel ombord på fordon. Nivån är i stort sett densamma som förra veckan. Antalet rapporter avseende frånåkta resenärer har ökat något.
 • Östgötatrafiken fortsätter att tillsammans med trafikföretagen installera plexiglaslösningar i anslutning till förarplatsen för att kunna släppa in passagerare framme i bussarna. Detta kommer förhoppningsvis att minska trängseln vid av- och påstigning. Trafikföretagen har kommit olika långt i arbetet, men enligt en preliminär tidplan bör plexiglaslösningar finnas på plats under första kvartalet 2021.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden härlänk till annan webbplats

Kontakt