Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 51

Bild på en man som scannar en vara samt en kundvagn med lite varor i

Foto: Scandinav bildbyrå

Länen rapporterar om en medel till hög efterlevnad. Trängseln har minskat i kollektivtrafiken och i butiker – trots detta upplevs en oro för ökad trängsel under julhandeln. Behov av lösningar vid postombud lyfts.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser.

Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 50.

Medel till hög efterlevnad

I veckans rapportering bedömer 17 av 21 länsstyrelser att efterlevnaden generellt ligger på en medel till hög efterlevnadsgrad.

Den generella efterlevnaden

Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna har resulterat i minskad trängsel inom kollektivtrafiken. Efterlevnaden har generellt ökat vid serveringsställen och i viss mån i butiker. Flera län rapporterar dock om trängsel vid postombud, och det finns oro för ökad trängsel i butiker inför jul.

Enligt rapportering har man sett att tiden som människor tillbringar i hemmet har ökat med 12 procent.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Tre län rapporterar om hög efterlevnad, tio län om medel och åtta län har ej kunnat göra en bedömning. Sedan införandet av de nya rekommendationerna har resandet minskat i alla län. I förhållande till föregående vecka har resandet inom länen dock ökat i alla län. Sedan 20 oktober har antalet resor mellan län i Sverige minskat med 38 procent jämfört med samma period förra året.

Vidtagna åtgärder

De flesta länen rapporterar fortsatt om tillfälligt stängda kommunala verksamheter eller begränsningar i tillgänglighet. En del rapporterar även om fortsatt samarbete med handeln för att minska trängseln i julhandeln. Många kommuner i landet har tidigarelagt jullov och fortsatt med fjärrundervisning.

Behov av åtgärder

Vissa län fortsätter att lyfta fram behov av samordnad kommunikation kring riktlinjer som ett stort åtgärdsbehov. Enskilda län lyfter frågor som riktlinjer för fjällen – sådant som rör afterski, boenden och stugbyten bland annat. Ett annat behov som lyfts även denna vecka är lösningar för säker posthantering inför julen.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Länen har rapporterat in att det finns risk för ökad smittspridning i butiker, utlämningsställen, skolmiljöer, vintersport och arbetsplatser.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 51 Länk till annan webbplats.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt