Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östgötarna bra på att följa myndigheternas råd

Efterlevnaden av myndigheternas råd är god i länet, men det finns en viss oro för trängsel inför kommande mellandagsreor. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner och andra aktörer i länet.

Sedan måndagen den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävdes de lokala allmänna råd som gällt i Östergötland. I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, bedöms efterlevnaden av råden generellt sett vara god i länet.

Det rapporteras dock om trängsel i samband med paketutlämning samt risk för minskad efterlevnad inför kommande mellandagsreor. Det sistnämnda mot bakgrund av hur det såg ut i butiker, köpcentrum och i kollektivtrafiken i samband med black friday den 27 november.

– Både individer och verksamheter måste ta ansvar för att motverka smittspridningen. Vi behöver tänka till i varje situation, hålla avstånd och följa de skärpta råden. Kan jag vänta med det där inköpet eller att gå på den där festen? Svaret är förmodligen ja. Vi ska helst umgås i en mindre krets och minska antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Det gäller även under högtiderna. Men glöm inte bort dina vänner och anhöriga. Det finns många sätt att hålla kontakten, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

  • Regionen rapporterar fortsatt förhöjt beredskapsläge på lokal och regional nivå. Belastningen på sjukvården är fortsatt hög.
  • Flera kommuner rapporterar att om smittspridningen inte avtar förväntas en fortsatt hög personalfrånvaro inom framförallt vård, omsorg samt barnomsorg under de kommande veckorna. Det rapporteras även om svårigheter att tillsätta vikarier.
  • I Svenskt näringslivs senaste konjunkturrapport anger drygt 18 procent av företagen i länet att de bara kan förbli livskraftiga i 0-4 månader om pandemin fortsätter utan att det blir några nya, kraftigare stödåtgärder. Totalt uppger 38 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och mer än var tredje företag har problem med likviditeten eller med finansieringen. Trots ett dystert läge för länets företag har Östergötlands företag stått emot pandemin bättre än landet som helhet, där fyra av tio företag har likviditetsproblem och 46 procent av företagen har tappat i omsättning det senaste halvåret.
  • Det kommer signaler från restaurangbranschen i länet om ett alltmer pressat läge. Sedan de hårdare allmänna råden och restriktionerna beslutades, för drygt en månad sedan, finns det företag som har minskad omsättning med uppemot 85 procent.
  • Efterlevnaden i länet ses som god och med en motivation hos befolkningen att efterleva restriktionerna. I vissa situationer kan det däremot vara svårt att följa vissa restriktioner, som till exempel i förskola och skola. Från regionen upplevs att unga följer rekommendationerna i allt större utsträckning och kopplar det till att det har gjorts kommunikationsinsatser riktade till målgruppen.
  • Påverkan på samhällsviktig verksamhet är främst kopplat till personalbortfall, sjukdom, vab och att förskolor och grundskolor helt eller delvis har varit stängda i perioder.
  • Svenska kyrkan meddelar att många pastorat kommer ha digitala gudstjänster till jul.
  • Linköpings universitet har ställt om till distansundervisning till 95 procent.
  • RF-SISU arbetar aktivt med information till föreningarna om de nationella rekommendationerna för idrottsverksamheter riktade till barn- och unga. Det arbetas aktivt med att påverka möjligheterna till genomförandet av stora motionslopp, bland annat Vätternrundan. Dessa arrangemang anses ha en viktig positiv innebörd för folkhälsan.
  • Vecka 49 hade Östgötatrafiken ungefär samma antal rapporter om trängsel ombord på våra fordon som vecka 48. Det förväntas ytterligare en nedgång vecka 50 efter beslutet att gymnasieeleverna ska övergå till distansundervisning resten av terminen. Redan i början av vecka 50 visade statistiken en nedgång av antalet resenärer under morgonpeaken.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Pdf, 547.6 kB.

Kontakt