Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 50

Bild på en två händer med tvålskum vid en kran

Foto: Scandinav, bildbyrå

I veckans rapportering upplever länen en variation i efterlevnaden och några län oroar sig för trängsel i samband med jul- och mellandagshandeln. Rapportering visar på generellt mindre trängsel i kollektivtrafiken.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser.

Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 49.

Förändringar i efterlevnaden

Efterlevnadgraden varierar och har blivit högre i vissa län och lägre i andra. Trängsel uppstår framförallt i livsmedelsbutiker, gallerior och vid utlämningsställen. Vissa län rapporterar dock att färre personer rör sig ute på stan – trots detta uttrycks det oro för trängsel och minskad riskmedvetenhet vid julhandel och kommande mellandagshandel. Efterlevnaden upplevs ha blivit generellt bättre vad gäller trängsel vid serveringar och restauranger. Några län rapporterar att ungdomar är mindre benägna att hålla avstånd i butiker.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Majoriteten av länen fortsätter att lyfta behovet av samordnad kommunikation, samt enkel och tydlig kommunikation av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I övrigt har åtgärder vidtagits inom skolan och fler län fortsätter med arbete kring informationskampanjer. På flera håll samverkar näringslivet kring åtgärder för att agera på ett smittsäkert sätt i exempelvis handeln.

I Västerbotten har man utökat möjligheten med utkörning från butiker och restauranger i hela länet. Kyrkor sänder även digitala gudstjänster. Älvkarlebys kommun i Uppsala har en pågående kommunikationskampanj med ”hårdare budskap” som fått positiv respons. I Östersund har ”local heroes”/julvärdar anställts för att underlätta för en smittsäker julshopping. Julvärdarna hämtar upp beställda varor i olika butiker och levererar dessa till tomtens stuga på torget varav kunderna sedan kan plocka upp sina varor där – på olika tider för att undvika trängsel.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Rapporteringen visar, likt förra veckan, på en stor variation mellan och inom länen beroende på tid på dygnet och färdavgångar. Generellt är det dock mindre trängsel i kollektivtrafiken efter Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolorna.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

I Östergötland har trafikföretagen begränsat tillfällena då förarna träffas under arbetsdagen och i Västmanland har bussföraren möjlighet att skylta bussen med fullsatt om trängsel uppstår. I Västra Götaland har man infört så resenärer kan rapportera, via en reseplanerarapp, hur trångt det är på aktuell tur.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 50 Länk till annan webbplats.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt