Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 48

Silhuetter av människor på väg till shoppingcenter

Foto: Susanne Kronholm, Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering upplever vissa län positiva effekter av de lokala restriktionerna. Efterlevnaden brister dock framförallt i livsmedelsbutiker och i gallerior. Samordnad kommunikation efterfrågas av majoriteten av länen.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 47.

Förändringar i efterlevnaden

Föregående vecka var efterlevnadsgraden hög i två län – denna vecka är den hög i fyra län. Dock rapporteras det om en medel efterlevnadsgrad i sju län medan det i förra veckan rapporterades om medel efterlevnadsgrad i elva län.

Jönköping, Kronoberg och Gotland upplever positiva effekter av de lokala restriktionerna. Södermanland och Jönköping rapporterar att de ser att serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 har haft en dämpande effekt på trängseln på krogar och restauranger. Sex län rapporterar om problem i efterlevnaden i livsmedelsbutiker, butiker och gallerior.

Behov av åtgärder

Majoriteten av länen lyfter samordnad kommunikation kring riktlinjer som ett åtgärdsbehov. Kommunikationen upplevs som spretig och det börjar bli problematiskt för varje enskild person att hålla sig uppdaterad. Norrbotten efterfrågar åtgärder vad gäller paketutlämning inför julhandeln och Östergötland efterfrågar stöd kring spridning av lokal information om när det är minst personer i butiker.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Stockholm, Kalmar, Gotland och Dalarna rapporterar om nya vidtagna åtgärder inom skola – så som fjärr- distansundervisning. Jönköping rapporterar om att fördjupad uppföljning sker i samråd med regionens smittskydd och i Örebro har en galleria infört extra vakter, i samband med Black Friday, för att påminna besökarna om att hålla avstånd. Sex län rapporterar även om fortsatt stängda verksamheter.

I Lycksele kommun i Västerbotten används en avgränsad lokal till ordinarie skolmatsal som tillfällig matsal för att minska trängsel. I Västerbotten och Nordmalings kommun har man som rutin att hämtning/lämning sker utomhus på förskola och fritids. I Boden i Norrbotten har man infört trängselvärdar i butiker och i Älmhults kommun i Kronoberg håller man på att ta fram en kampanj med lokala kändisar.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

I Gävleborg, Västerbotten och Örebro visar rapportering på förbättrade förutsättningar för efterlevnad medan förutsättningar upplevs ha försämrats i Västernorrland. 19 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget. Östergötlands län rapporterar om att trängseln generellt är låg men med några få undantag.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

Halland, Jönköping, Uppsala och Norrbotten rapporterar om insatt förstärkningstrafik. I Västerbotten utökar länstrafiken resenärsnära informationsinsatser för att minska trängseln. I Jönköpings län håller entreprenörer på att titta på olika plexiglaslösningar som ska förbättra flödena i fordonen.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 48.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt