Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 47

Bild på grönsakavdelning i matbutik

Foto: Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering ser några län en viss försämring i efterlevnaden. Det rapporteras om problem med efterlevnaden i mataffärer och gallerior och det finns ett behov av kommunikation kring det egna ansvaret.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 46.

Förändringar i efterlevnaden

Föregående vecka rapporterade fem län om en hög efterlevnad - denna vecka är det endast två län. 13 län rapporterar om svårigheter att undvika trängsel eller att hålla avstånd.

Åtta län rapporterar om problem med efterlevnaden i livsmedelsbutiker, butiker och gallerior. Däremot ser Uppsala, Skåne och Norrbotten effekter av de lokala restriktionerna i form av nedstängningar och anpassningar samt färre som verkar smittas i samband med restaurangbesök och fester. Örebro län lyfter dock en oro inför ”Black Friday” med mycket folk i butiker utlämningsställen.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Östergötland rapporterar om irritation kring att andra inte följer rekommendationerna och Skåne upplever irritation vid tillrättavisningar samt att rekommendationerna inte tas på allvar.

Behov av åtgärder

Sex län rapporterar om nya behov av åtgärder i form av förnyad och intensifierad kommunikation. Sammanlagt lyfter 13 län behovet av förstärkt kommunikation för att kunna åstadkomma hög efterlevnad. Flera län efterlyser samordnad aktörsgemensam kommunikation – särskilt kring det egna ansvaret och riktad till ungdomar och unga vuxna. Örebro lyfter även svårigheten att bedöma efterlevnaden inom icke-kommunal verksamhet på grund av bristande rapportering.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

14 län rapporterar om nya åtgärder denna vecka varav Gotland, Kronoberg, Norrbotten och Västmanland rapporterar att kommuner har stängt eller begränsat badhus och idrottsanläggningar. Sju län rapporterar att kommuner utför löpande eller utökade trängselkontroller. I Kalmar har gymnasieskolorna övergått till fjärrundervisning och i Dalarna har man satt in trängselvärdar i gymnasieskolorna.

I Västerbotten län har en del restauranger åter börjat erbjuda take away och i Vindelns kommun erbjuds bokning av butik för privat shopping utanför öppettiderna. En matbutik i samma kommun har arrangerat en tävling om det bästa tipset för att hålla avstånd. I Kalmar län har flera näringsidkare infört system för att beställa varor för uthämtning på parkeringar och i en kommun har man infört gratis hemleveranser av varor för att stödja det lokala näringslivet. I Jämtland län har det införts möjligheter till distansundervisning för att elever ska kunna delta i undervisning även om de måste stanna hemma på grund av förkylningssymtom.

För fler goda exempel se länk till sammanfattning nedan.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Östergötland rapporterar om förbättrade förutsättningar för efterlevnad i kollektivtrafiken medan Blekinge rapporterar om försämrade förutsättningar. Resterande 19 län rapporterar om oförändrade förutsättningar. Stockholm län har sett 10 % minskning av spärrpassager mellan vecka 43 och vecka 46. De flesta län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

Under veckan har inga nya behov av åtgärder rapporterats in och de vidtagna åtgärderna är likt förra veckan. Kollektivtrafiken i Skåne uppger ett gott exempel som handlar om en ny informationskampanj – ”Behöver du resa?”.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 47.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt