Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 46

I veckans rapportering upplever vissa län förbättringar i efterlevnaden, något som kan bero på de skärpta råden. Flertalet län uppger dock fortsatt trängsel. Efterlevnaden i kollektivtrafiken rapporteras i flera län vara medelmåttig.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 45.

Svårt att undvika trängsel

Östergötland, Gotland, Skåne, Örebro och Dalarna rapporterar om små förbättringar i efterlevnaden, något som delvis kan bero på skärpta råd. I Skåne är det mindre trängsel på flera offentliga platser, i Östergötland upplevs allmänhetens motivation till att följa rekommendationer ha ökat och i Dalarna har besökstrycket på köpcenter minskat jämfört med samma period föregående år.

Trots förbättringar är det fortfarande minst tolv län som rapporterar svårigheter i att undvika trängsel och att hålla avstånd. Enligt Uppsala län är fler äldre ute i samhället och den yngre generationen har svårt för social distansering. Dalarna och Norrbotten har sett en början på ökning av resor kopplat till vintersäsongen.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

I Uppsala, Jönköping och Skåne rapporterar man att generellt att färre personer rör sig ute i samhället. Däremot har man i fem län, däribland Skåne, uppmärksammat trängsel i samband med besök i butiker och gallerior.

Behov av åtgärder

Tolv län rapporterar om nya behov av åtgärder – framförallt behov av samordnade kommunikationsinsatser gällande skärpta råd. Norrbotten, Södermanland och Östergötland ser ett behov av att hantera trängsel i butiker.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Tio län rapporterar om nya åtgärder som vidtagits hos länens kommuner. Bland annat utifrån de skärpta råden. Ett par län rapporterar om åtgärder på badhus medan andra län rapporterar om åtgärder på bibliotek. I övrigt har Blekinge, Västerbotten och Östergötland rapporterat om åtgärder för kommande julbord.

I Övertorneå i Norrbotten har kommunen, under den senaste tiden, förklarat vetskapen och bakgrunden bakom rekommendationer och råd för att få folk att ta in budskapet. Det har genererat i många delningar och bra respons. De planerar nu att regelbundet göra fler mindre liknande insatser. I Skåne har man anpassat verksamheter för att underlätta att restriktioner och råd följs. Här har man även kommit ut med tydlig information på flera språk både i media och ute i verksamheterna.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning nedan.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Fyra län rapporterar om en hög efterlevnad i kollektivtrafiken medan 15 län rapporterar om en medelmåttig efterlevnad. Ett par län upplever förbättrade förutsättningar för efterlevnaden baserat på utvecklingen av beläggningsgrad samt antal resenärer. 15 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget, där bland annat Stockholm län har sett en minskning på nio procent av spärrpassager mellan vecka 43 och 45. Östergötlands län rapporterar att trängseln har minskat jämfört med föregående vecka. Detta tros bero på de nya rekommendationerna i länet.

Behov av åtgärder och vidtagna åtgärder

Dalarnas län och Jämtlands län lyfter ett behov av att möjligtvis öppna framdörrarna på bussar vid av- och påstigning för att förbättra passagerarflödet. Västra Götalands län rapporterar att planering av kommunikationsaktiviteter rörande trängsel är igång och pågår löpande. Östergötlands län uppger att de förbereder för scenarion med bland annat ökat antal sjukskrivna chaufförer.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 46.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt