Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 45

Golv från en affär med klistermärke "håll avstånd".

I veckans rapportering upplever flertalet län att det är rekommendationen om att hålla avstånd som är svårast att följa. Det gäller alla åldersgrupper. Länen ser försämringar i efterlevnaden i livsmedelsaffärer och uttrycker behov av förtydligande information av de skärpta allmänna råden.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 44.

Försämringar i efterlevnaden

Minst fem län rapporterar om försämringar i efterlevnaden och 17 län rapporterar att rekommendationen om att hålla avstånd och att undvika trängsel är svårast att följa för alla åldersgrupper. Det är fortsatta försämringar inom flera verksamheter och denna vecka ser man även försämringar inom livsmedelsaffärer.

Vid generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök rapporterar flera län om trängsel på restauranger, barer och gallerior.

Behov av åtgärder

Behoven som rapporterats in handlar främst om tydlig information till allmänheten som är särskilt riktad till vissa grupper och platser där det uppstår trängsel. Det rapporteras om behov av förtydligande information till allmänheten om de skärpta allmänna råden. Göteborg, Stockholm och Malmö efterfrågar även tidiga besked om ersättning för trängselkontroller 2021 för att kunna planera verksamheten.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Flera län rapporterar att verksamheter erbjuder handsprit och möjlighet till handtvätt samt om begränsning i antalet besökare i verksamheter. Uppvidinge kommun har samtal med föreningar, trossamfund och andra som genomför evenemang med publik upp till 300 personer, så att de gör tillräckliga anpassningar gällande Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I Blekinge har Länsstyrelsen haft möte med smittskyddsläkare och större industrier i länet med syfte att förebygga och undvika klustersmitta på företag och industrier. I Varbergs kommun genomförs övningar på högstadiet i distans/fjärrundervisning med syfte att vara förberedda om skolan tvingas bedriva undervisning på distans. På Gotland har idrottsföreningar anpassat vissa verksamheter för att minska risken för smittspridning, utifrån riktlinjerna om max 300 besökare. Bland annat har man haft en genomgång av länets stora idrottsarena tillsammans med smittskyddsläkaren och tagit fram en placeringskarta för hur publiken kan sitta säkert, man har infört läktarvärdar och satt upp skriftlig information. Alla lag som har publikevenemang har uppmanats att ta fram egna planer för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 45.

Kollektivtrafiken

13 av 20 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad i kollektivtrafiken. Västerbotten, Kronoberg och Örebro upplever en minskad trängsel under höstlovet medan Östergötland och Halland upplever att trängseln har ökat. 17 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre en normalläget jämfört med tidigare år. Skåne län rapporterar att resande med Öresundståg har minskat markant på grund av Danmarks gränsstängning och Östergötlands län rapporterar att risk finns för ökat resande under vintern.

Vidtagna åtgärder

Kronoberg och Gävleborg rapporterar att de återupptar/ökar biljettkontroller, i hopp om att detta kan minska tjuvåkande och trängsel. Östergötlands län rapporterar att de följt upp beläggningsgraden genom manuell räkning av resenärer på vissa turer.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 45.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt