Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 44 samt goda exempel på åtgärder

bild på skylt som säger håll avstånd

Foto: Scandinav bildbyrå

I veckans rapportering uppges generella försämringar inom flera verksamheter. 16 län rapporterar om trängsel och man har sett ökat resande i några län. Flera län fortsätter med kommunikation- och informationsinsatser.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 43.

Generella efterlevnaden

Den generella efterlevnadsgraden ser ungefär likadan ut som föregående vecka. Länen upplever generella försämringar inom flera verksamheter, så som idrotts- och träningsanläggningar, serveringsställen, bibliotek, butiker, gallerior, matbespisning i skolor och i kollektivtrafiken, dvs platser där det blir köbildning. Flera län rapporterar att rekommendationen om att hålla avstånd är svårast at följa när det gäller alla åldersgrupper.

Vid generella iakttagelser har minst sju län rapporterat om att det uppstår trängsel på restauranger, barer och gallerior.

Behov av åtgärder

11 län rapporterar om nya behov av åtgärder. Bland annat handlar behoven om nya sätt att kommunicera och påminna allmänheten om att följa rekommendationerna. Fyra län efterfrågar förtydligande kring delar av rekommendationerna – inom slutna sällskap, mellan hushållsnära kontakter, mellan län och kopplat till tillåtelse av stående bordsservering och maxantal i butik. Tre län rapporterar om åtgärdsbehov kopplat till vintersäsongen och dess aktiviteter.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

10 län rapporterar om åtgärder kopplade till tillsyn och kontroll. Flera län rapporterar om informationsinsatser till allmänheten och åtgärder som verksamheter eller näringsidkare vidtagit. I Uppsala har kommuner gjort anpassningar efter de lokala allmänna råden både i egen och lokal verksamhet i kommunen. I Kronoberg har det varit distansundervisning på gymnasieskolor under v.43 och ungdomarna uppmanas att inte träffas under höstlovet. Vissa livsmedelsbutiker i Halland har infört möjlighet att beställa varor online för att undvika trängsel och i Norrbotten har vissa butiker begränsat antalet besökare som får komma in i butiken när kundtrycket har varit högt.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Tre län rapporterar om hög efterlevnad och 12 län rapporterar om medelmåttig efterlevnad. Av de 19 län som rapporterat in om kollektivtrafiken är det 16 län som rapporterar trängsel. Man har sett ökat resande i ett par län. Däremot är det 14 län som rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

De flesta länen rapporterar om fortsatta informationsinsatser. Östergötland rapporterar att Östgötatrafiken sätter in trängselvärdar på prov i Linköping, och att manuella räkningar av antalet passagerare ska genomföras på vissa orter och avgångar. Uppsala län uppger att deras ”Gå/cykla-kampanjer” i Uppsala stad verkar ha gett effekt. Fler än normalt använder cykel, och att trängseln på stadsbussarna är mindre än på regionbussarna.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 44.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt