Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen rekommenderar nytt alternativ för nya E22 i Söderköping

Nya E22 förbi Söderköping har inväntat utredningar efter fynd av den starkt fredade arten hasselsnok. Länsstyrelsen rekommenderar nu Trafikverket och Söderköpings kommun att utreda om det istället går att anlägga vägen i en tunnel genom berget.

Vägprojektet med en ny dragning av E22 förbi Söderköping har fått invänta utredningar om hasselsnok med anledning av ett fynd alldeles i närheten av den planerade vägen. Hasselsnok är starkt fredad och innan vägprojektet kan gå vidare krävdes ytterligare utredningar för att ta reda på vilka konsekvenser den nya vägen skulle kunna få för ormen. Länsstyrelsen har nu tagit ställning till om hasselsnoken påverkas av den planerade vägen eller inte.

– Vi har nu gått igenom det omfattande underlag som Trafikverket och Söderköpings kommun tagit fram. Huvudfrågan här har varit att avgöra om hasselsnoken riskerar att påverkas på ett sätt som innebär att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras, säger Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen anser inte att det finns någon risk för att den planerade vägen kommer i konflikt med hasselsnok på sträckan förbi Söderköpings tätort. Ett undantag är dock den västra förlängningen av trafikplatsen vid Slussporten där det planeras för en djup och lång bergskärning genom hasselsnokens livsmiljö. Ett fynd av hasselsnok har gjorts i närområdet och Länsstyrelsen bedömer att det finns både övervintringsplatser och viloplatser för ormen i det område som kommer att beröras av bergskärningen.

– Det här är en kritisk plats och vi bedömer sammantaget att intrången i den här miljön är så pass allvarliga att det inte går att undvika att det ställs krav på en dispensprövning. Möjligheten att beviljas en sådan dispens är liten och vi avråder därför Trafikverket och Söderköpings kommun från att gå vidare med detta alternativ, säger Adam Bergner.

Länsstyrelsen rekommenderar därför att Trafikverket och Söderköpings kommun går vidare och utreder ett annat alternativ som innebär att vägen istället anläggs i en tunnel genom berget. Länsstyrelsen ser behov av en fortsatt dialog i frågan för att bedöma hur en tunnel genom berget kan konstrueras för att undvika att hasselsnoken störs.

– E22 i sin nya dragning är ett mycket angeläget projekt lokalt, regionalt och nationellt. Länsstyrelsen lägger därför stor vikt vid den fortsatta dialogen och bedömer att Trafikverkets tidsplan med byggstart 2024 har goda möjligheter att kunna infrias, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsens yttranden

Angående påverkan på hasselsnok (Coronella austriaca) vid nybyggnation av trafikplats vid Slussporten i Söderköpings kommun Länk till annan webbplats.

Angående påverkan på hasselsnok (Coronella austriaca) vid genomförande av vägprojektet ”E22 Förbifart Söderköping” i Söderköpings kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt