Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 38 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Foto: Camilla Zilo

Efterlevnaden i Sverige ligger på nivån medelhög till hög - men det uppstår, på vissa håll, trängsel på skolor och vid fritidsaktiviteter. Ett gott exempel på en åtgärd som ger effekt är anpassning av fysiska möten för att minimera smittorisk.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 37.

Generellt hög efterlevnad

Majoriteten av Sveriges 21 län rapporterar in en medelhög till hög efterlevnadsgrad. Men hur väl olika åldersgrupper följer rekommendationerna skiljer sig åt i de olika länen. Det råder ett lugnare läge i flera län eftersom turistsäsongen är över. Ett par län rapporterar dock om trängsel i skolor och i samband med idrott och andra aktiviteter.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Ett par län rapporterar om brister vid tillsynsbesök av serveringsställen. Det upplevs även som att kunder och besökare i allmänhet har en avslappnad inställning till riktlinjer.

Behov av åtgärder

I nuläget arrangerar kyrkor bland annat gudstjänster utomhus för särskilda boenden. Kyrkor runt om i landet lyfter nu frågan om att kunna erbjuda gudstjänster på särskilda boenden inomhus när det börjar bli kallare. Ett annat behov som lyfts i veckans rapportering är en utökad provtagningskapacitet för att underlätta för såväl näringsliv som kommunal verksamhet.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Något enstaka län rapporterar om en försämring - något län om en förbättring, jämfört med förra veckan. Ett åtgärdsbehov som kan främja efterlevnaden i kollektivtrafiken är att fler personer borde arbeta på distans, om möjlighet finns.

Goda exempel

Rapporterna visar en mängd goda exempel på vidtagna åtgärder. Bland annat fortsätter kommuner och andra aktörer med digitala evenemang och utomhusarrangemang. Stockholms län rapporterar om en modell med olika verktyg som ger vägledning i hur fysiska möten kan arrangeras på ett tryggt och smittskyddsanpassat sätt. Region Gotland och näringslivsorganisationer har tillsammans samlat in initiativ som ökar möjligheterna för personer i riskgrupperna att inkluderas i samhällsservicen. Hallands län rapporterar om en E-tjänst där allmänheten kan rapportera om efterlevnad. Nämnda exempel är endast en del av alla de exempel som rapporterats in under veckan.

Goda exempel i kollektivtrafiken

I flera län har skolor infört distansundervisning och flexibla start- och sluttider för skoldagarna, vilket innebär en mindre trängsel i kollektivtrafiken. I Västmanlands län har kollektivtrafikmyndigheten skickat personliga vykort till alla gymnasieelever som har närmare än sex km till skolan. Vykortet är en uppmaning att gå eller cykla i stället för att resa kollektivt. I flera län kan allmänheten se beläggningsgraden på vissa turer, så att passagerare har möjlighet att undvika trängsel.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 38 Länk till annan webbplats.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt