Publiceringsdatum: 7 september 2020

Senast uppdaterad: måndag 7 september, 15.31

Klimat- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en klimat-och sårbarhetsanalys i enlighet med förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Här nedan kan du ta del av resultat samt komma med synpunkter och kommentarer inför framtagande av handlingsplan för klimatanpassning.

Bakgrund

Länsstyrelsen har sedan 2009 haft ett samordningsansvar för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Genom förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete tydliggörs denna roll ytterligare. Förordningen innebär förutom samordningsansvaret också att länsstyrelsen som myndighet skall ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Som grund till handlingsplanen skall en klimat-och sårbarhetsanalys genomföras vilket syftar till att identifiera risker i länet idag, hur dessa risker förändras över tid samt identifiera eventuella nya risker som uppkommer på grund utav klimatförändringen. Analysen skall också lyfta vad som bör göras för att hantera riskerna, inklusive rapportera till MSB och Regeringskansliet vilka risker som inte kan åtgärdas på lokal eller regional nivå.

Metod

Utkastet till klimat- och sårbarhetsanalysen har tagits fram genom interna workshops på Länsstyrelsen av en analysgrupp med representation från Länsstyrelsens olika verksmahetsområden. Analysen har beaktat klimatförändringens påverkan utifrån påverkan på länet som geografiskt område och påverkan på Länsstyrelsens verksamhet.

Här nedan finner ni resultat av det interna arbetet på Länsstyrelsen samt ges möjlighet att tycka till om och kommentera utkastet till klimat- och sårbarhetsanalysen för Östergötlands län. Era intressen och perspektiv är viktiga delar i kommande arbete med
handlingsplanen.

Resultat

Av ca 180 poster utkristalliserades 3 fokusområden;

För mycket eller för lite vatten

  • Översvämning - spridning av föroreningar, näringsämnen, direkta skador/störningar på infrastruktur
  • Ras, skred och erosion - skador på bebyggelse eller infrastruktur
  • Torka, vattenbrist, skogsbränder - dricksvatten, industri, gröna näringar

Biologiska och ekologiska effekter

  • Stora störningar i ekosystemen då växt- och djurarter inte hinner anpassa sig och hitta rätt livsmiljöer
  • Utsötning av Östersjön pressar ålgräset söderut, vilket påverkar akvatiska ekosystem
  • Syrehalten i Östersjön sjunker – döda bottnar breder ut sig ännu mer
  • Strandängar översvämmas - häckningsmiljöer för fåglar försvinner
  • Kallvattenarter påverkas av ökad vattentemperatur

Hög lufttemperatur

  • Långvariga värmeböljor påverkar folkhälsan och kan leda till ökad dödlighet
  • Dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen

För hela samlade resultatet se nedanstående excell-ark, där finner ni samtliga poster som identifierats som risker samt hur dessa värderats i förhållande till varandra. Se även nedanstående PPT för kortfattad information om analysen samt resultat.

Länsstyrelsens fullständiga analys - ExcellExcel

Sammanfattning analys -PPTPDF

Svar kan lämnas tom 25/9.

Jag önskar handlingsplanen på remiss (om ja, vänligen ange e-post i fältet nedan)
Jag önskar handlingsplanen på remiss (om ja, vänligen ange e-post i fältet nedan)Kontakt