Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbyggandet ökar – men fler insatser behövs

Bild på bostadsbyggande.

Foto: Scandinav bildbyrå

Antalet byggstarter i Östergötland ökade 2019 och de flesta kommuner räknar med fortsatt ökat byggande. Trots det tror bara tre kommuner i länet att de kommer att ha en bostadsmarknad i balans inom tre år.

Länsstyrelsen har nu överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för 2020 till Boverket. Det viktigaste underlaget för analysen är den årliga bostadsmarknadsenkäten som besvaras av alla kommuner.

I förra årets analys bedömde samtliga kommuner i länet att det rådde underskott på bostäder i den egna kommunen. I år läget detsamma och det är endast tre kommuner i länet som tror att bostadsmarknaden inom respektive kommun kommer att vara i balans inom tre år. Resten räknar med att underskotten på bostäder kommer att kvarstå.

De viktigaste faktorerna som begränsar bostadsbyggandet är höga byggkostnader och att det saknas detaljplanelagd attraktiv mark att bygga på är. Dessutom saknas lösningar för att hantera boendefrågan för grupper med särskilda behov och för att bryta segregationen i utsatta stadsdelar.

– Boendefrågan är en viktig utvecklingsfaktor för Östergötland. Vi har ett fortsatt besvärligt läge på bostadsmarknaden, med höga bostadspriser och svårigheter med att hitta boendelösningar för alla slags hushåll. Det behövs fler åtgärder som ger möjlighet att sänka byggkostnaderna och få fram byggklara tomter som matchar efterfrågan i hela länet. Bostadsplaneringen behöver också i större utsträckning få ett bredare anslag och som lyfter in det sociala hållbarhetsperspektivet, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Arbetet med analysen sker därför tvärsektoriellt inom Länsstyrelsen och i dialog med kommuner och andra regionala aktörer.

Årets analys uppmärksammar bostadsmarknadens utveckling, bostadsplaneringens verktyg och behovet av en socialt hållbar stadsutveckling i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Här konstateras också att coronapandemin ökar osäkerheten om den framtida bostadsmarknaden.

– De flesta kommunerna i länet har en ambitiös bostadsplanering och en hög förväntan på fortsatt byggande. Men det är ofta många svåra frågor att lösa, så det behövs mer kunskap och bättre samordning mellan aktörerna. Därför är det positivt att det finns ett tilltagande intresse av gemensam kunskapsuppbyggnad och metodutveckling, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Fördjupad information

Bostadsmarknadsanalysen för 2020 hittar du här Länk till annan webbplats.

Statistikbilaga Länk till annan webbplats.

Kontakt