Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefulla insekter hotas när landskapet förändras

Utan pollinerande insekter skulle vi ha betydligt färre grödor, frukt och bär. Trots den stora nyttan som vilda pollinatörer gör har livsförutsättningarna för insekterna försämrats kraftigt. Men det finns enkla åtgärder som både privatpersoner, markägare och kommuner kan göra för att hjälpa pollinatörerna.

Den 16–24 maj uppmärksammas värdet av pollinering genom den så kallade pollineringsveckan. Onsdagen 20 maj under denna vecka firas också en av våra viktigaste pollinerande insekter, biet, genom den internationella bidagen.

De flesta känner till honungsbiet och den stora nytta det gör som pollinerare av växter och grödor. Men visste du att det finns hela 300 arter av vilda bin i Sverige och att de står för den största andelen av pollineringen? Faktum är att Östergötland är ett av landets artrikaste vad gäller vildbin.

– Ungefär 200 arter har påträffats här, men nio arter har inte setts på länge och kan tyvärr vara utdöda. Ytterligare cirka 30 arter löper risk att dö ut om inte den negativa trenden vänds, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

I takt med att jord- och skogsbruk har blivit allt mer storskaligt har livsförutsättningarna för vildbina försämrats kraftigt. Många ängs- och betesmarker har försvunnit och landskapet har blivit mer slutet och likartat. Det har lett till att det råder brist på blommande örter som bina hämtar sin mat från och på lämpliga boplatser som blottad sandjord och död vet.

För några av de mest hotade arterna genomför Länsstyrelsen särskilda räddningsinsatser. Några exempel är röjning av igenväxning, grävning för att skapa sandblottor, utläggning av sandbäddar, bränning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, sådd och utplantering av växter som är rika på nektar och pollen. Dessa åtgärder drar även övriga vildbin och andra pollinerande insekter nytta av.

Vad bidrar då de pollinernade insekterna med i naturen? Jo, siffrorna talar sitt tydliga språk. Frukt och bär är beroende av insektspollinering för att bilda frukter. Liksom 70 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor. I Sverige uppgår värdet av pollinering till minst 900 miljoner kronor per år. Honungsbin är viktiga lokalt och för vissa grödor, men vilda insekter står för en högre andel av pollineringen.

– För till exempel vilda bär som blåbär utför sannolikt vildbin en övervägande del av pollineringen. För vissa grödor är också vildbin särskilt effektiva. När stora arter av vildlevande sandbin besöker äppelblommor lämnar de två-tre gånger mer pollen jämfört med tama honungsbin. Det krävs också bara några hundra honor av rött murarbi för att pollinera ett hektar äpple medan det behövs tiotusentals honungsbin för samma uppgift, säger Sofia Almkvist, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Så kan du hjälpa vildbin

Du kan själv hjälpa vildbina genom att öka mängden blommande örter och skapa boplatser. Om du har en trädgård kan du låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bi-vänliga blommor eller bygga ett vildbihotell

Plantera bivänliga blommor (Naturkollen) Länk till annan webbplats.

Så bygger du ett bihotell (Naturskyddsföreningen) Länk till annan webbplats.

Om du är markägare, lantbrukare eller på annat sätt förvaltar ett större markområde kan du tänka på att hålla torra och blomrika marker öppna, men inte slå eller beta dem för tidigt när de blommar som mest. Genom att spara blommande träd och buskar såsom sälg och körsbär gör man också en stor insats. Slutligen kan man skapa boplatser åt bin genom att skapa öppna sandytor och spara död ved.

Skapa boplatser åt marklevande bin (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och lokala aktörer nu söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Nästa ansökningstillfälle för pollineringsprojekt inom LONA har sista ansökningsdatum den 1 december 2020. Ansökan gäller då projekt med start år 2021. Tilldelningen av medel till LONA-bidrag är beroende av den budget som riksdagen beslutar om och kan därför variera från år till år.

Pollineringsprojekt inom LONA (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Östergötlands vildbin (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Kontakt