Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillgång till skyddsutrustning samordnas i länet

Sjuksköterska håller upp provrör med blod.

Många kommuner i Östergötland har brist på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Länets aktörer arbetar tillsammans för att säkra tillgången och prioriterar frågan högt.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

För att underlätta samverkan inom Östergötland har länets kommuner tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland kommit överens om en gemensam struktur för lagerhållning, inköp och fördelning av utrustning. Linköpings kommun har fått uppdraget att skapa ett lager och en organisation för inköp till regionens samtliga kommuner.

Syftet med samordningen är att säkerställa att tillgänglig skyddsutrustning och skyddsmaterial för personal inom vård och omsorg fördelas utifrån var behoven är som störst. Detta gäller de kommunala och privata vårdboenden som finns i länets kommuner. Målet för det gemensamma arbetet är att säkra resursbehoven på längre sikt.

Hur prioriteras skyddsutrustningen mellan kommunerna?

För att garantera en rättvis prioritering och fördelning ska inkommen utrustning tilldelas kommunerna enligt en fördelningsnyckel som har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Östergötland och länets kommuner. Fördelningsnyckeln bygger på antal smittade, antal misstänkt smittade och varje kommuns aktuella lagerhållning.

Vilket ansvar har Socialstyrelsen?

Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till. Utifrån kommunernas inrapporterade behov kan Länsstyrelsen göra en hemställan till Socialstyrelsen som sedan kan tilldela material till länet.

Vilket ansvar har Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska på uppdrag av regeringen hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning. Uppdraget utförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner.

Länsstyrelsen ska:

  • Göra löpande framställningar till Socialstyrelsen om kommunernas löpande behov av material. Socialstyrelsen prioriterar stöd vid akuta brister.
  • Vara en plattform för att mäkla materialresurserna mellan kommunerna i Östergötland efter behov och tillgång.
  • Gemensamt med Region Östergötland samordna dialog med företag som har möjlighet att bistå i arbetet med att säkerställa tillgången av skyddsmaterial och skyddsutrustning.
  • Veckovis samla in information om antalet bekräftade och misstänkt smittade samt uppgifter om lager av skyddsutrustning och skyddsmaterial.

Vilket ansvar har kommunerna?

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för de egna verksamheterna. Varje kommun ska även samverka för att främja materialförsörjningen i Östergötland utifrån covid-19, till exempel genom att vara transparenta med den egna lagerhållningen för att möjliggöra samordning och eventuell omfördelning inom länet.

Linköpings kommun har i uppdrag att tillhandhålla lagerlokal med personal samt tillhandahålla inköpsorganisation för länets kommuner och fakturera vidare när det gäller den länsgemensamma samordningen.

Vilket ansvar har Region Östergötland?

Region Östergötland ansvarar för inköp till sin egen organisation och delar med sig till kommunernas gemensamma lager i den mån det är möjligt. Regionen tillhandhåller även kompetens till kommunernas gemensamma inköpsorganisation om vilken typ av materiel som kan användas samt en förteckning över leverantörer på marknaden i stort och i Östergötland.

Var ska jag vända mig om jag vill skänka eller sälja materiel?

Aktörerna i länet arbetar med att ta fram en gemensam inköpsorganisation som ska kunna ta emot förfrågningar. Fram till dess är det upp till varje aktör att hantera frågan. Den som vill sälja utrustning till hälso- och sjukvården kan kontakta Socialstyrelsen.

Hur garanteras att skyddsutrustningen håller god kvalitet?

Det är Folkhälsomyndigheten som ger råd och riktlinjer för vilken utrustning som gäller och hur den ska bäras. Kommunerna kan genom länets samverkan få stöd av Region Östergötland med att kvalitetssäkra material.

Mer information

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringen)

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland