Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen samordnar länets behov av skyddsutrustning

Sjuksköterska håller upp provrör med blod.

Många kommuner i Östergötland har brist på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Nu har Länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att samordna behovet av nationellt stöd.

Socialstyrelsen tar hjälp av länsstyrelserna för att säkra tillgången på skyddsutrustning till följd av spridningen av covid-19. Länsstyrelsen skapar i samverkan med andra offentliga aktörer i länet en samlad regional lägesbild som rapporteras till regeringen varje vecka. Enligt de senaste lägesbilderna har brist på skyddsutrustning gjort att hanteringen av den rådande situationen försvårats.

– Materialtillgången är något förbättrad, men det finns en fortsatt brist på utrustning trots att länet har fått viss tilldelning från Socialstyrelsen. Det som inte kan lösas på regional nivå ska nu på ett mer effektivt sätt lyftas nationellt, säger Jenny Knuthammar, förvarsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial för de egna verksamheterna. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till.

– I den särskilda situation vi nu befinner oss i är det viktigt att alla aktörer arbetar tillsammans och hjälps åt för att säkra en stabil och uthållig materialförsörjning. Vi har ett bra samarbete i Östergötland och arbetar kontinuerligt med att ta fram och utveckla gemensamma rutiner som ska säkerställa att inköp och fördelning ska fungera på ett effektivt sätt, säger Jenny Knuthammar.

För att underlätta samverkan inom Östergötland har länets kommuner tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland kommit överens om en gemensam struktur för lagerhållning, inköp och fördelning av utrustning. Linköpings kommun har fått uppdraget att skapa ett lager och en organisation för inköp till regionens samtliga kommuner.

– Vi har på kort tid etablerat ett lager och en struktur för att hantera detta. För tillfället finns tillgång på alla skyddsutrustningar men lagersaldot är inte långsiktigt tillfredsställande. Fokus framöver ligger främst på att definiera kommande behov och göra de inköp som motsvarar behoven, säger Oscar Lindgren, projektledare, Linköpings kommun.

Frågor och svar om skyddsutrustning

Vad är Länsstyrelsens roll?

Länsstyrelsen ska på uppdrag av regeringen hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning. Arbetet ska ske inom ramen för Socialstyrelsens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material för hela landet till följd av spridningen av covid-19.

Hur är läget i länets kommuner just nu?

Enligt den samlade regionala lägesbild som Länsstyrelsen sammanställde fredagen den 24 april försvåras kommunernas hantering av brist på skyddsutrustning. Det finns en fortsatt brist på den skyddsutrustning som krävs. Länet fick under vecka 17 tilldelning av viss utrustning av Socialstyrelsen.

Vilket stöd kan kommunerna få?

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial för de egna verksamheterna. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till. Utifrån kommunernas inrapporterade behov kan Länsstyrelsen göra en hemställan till Socialstyrelsen som sedan kan tilldela material till länet.

Var ska jag vända mig om jag vill skänka utrustning?

Aktörerna i länet arbetar med att ta fram en gemensam inköpsorganisation som ska kunna ta emot förfrågningar. Fram till dess är det upp till varje aktör att hantera frågan. Den som vill sälja utrustning till hälso- och sjukvården kan kontakta Socialstyrelsen.

Hur prioriteras skyddsutrustningen mellan kommunerna?

För att garantera en rättvis prioritering och fördelning ska inkommen utrustning tilldelas kommunerna enligt en fördelningsnyckel som har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Östergötland och länets kommuner. Fördelningsnyckeln bygger på antal smittade, antal misstänkt smittade och varje kommuns aktuella lagerhållning.

Hur garanteras att skyddsutrustningen håller god kvalitet?

Det är Folkhälsomyndigheten som ger råd och riktlinjer för vilken utrustning som gäller och hur den ska bäras. Kommunerna kan genom länets samverkan få stöd av Region Östergötland med att kvalitetssäkra material.

Mer information

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringen)

Kontakt