Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i Östergötland

överkryssad eld

UPPDATERING: Mellan den 24 april och den 1 maj 2020 rådde eldningsförbud i Östergötland. Eldningsförbudet togs då bort men kan komma att införas igen då det återigen är stor brandrisk i länet.

UPDATE: Fire ban in Östergötland County expired at 12:00 May 1, 2020.

 

Tidigare publicerad information:

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken för bränder i skog och mark har Länsstyrelsen Östergötland som en förebyggande åtgärd fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Beslutet fattades efter samråd med länets kommuner, räddningstjänster och Polismyndigheten.

There is a fire ban in Östergötland County from 14.00 on April 24, 2020 and it is valid until further notice. A fire ban means that lighting fires outdoors is forbidden.

Eldningsförbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Det är dock fortfarande tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser som är byggda speciellt för grillning och som är avgränsade med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
  • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste dock vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • för restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget nu länets skogar och marker. Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Beslut om eldningsförbud i Östergötlands län Pdf, 177.8 kB.

Due to the warm weather and draught that we have been having lately, there is a high risk of fires in Östergötland. The ground is dry and the grass from last year burns very easily. Lighting fires outdoors is therefore forbidden and you can be fined if you violate the fire ban.

You may not use combustible material such as firewood, coal, briquettes, grass, twigs och branches to light bonfires and camp fires or to grill.

You can still use permanent home barbecues that are raised off the ground, but only on own property (not in woods, fields or on the beach.) You can also still use permanent barbecues that are accessible in public areas and in parks.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Information kommer finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Det beror på var din tomt ligger. Det är tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den befinner sig i sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Sammanhållen bebyggelse innebär minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet gäller inte eldning med gas.

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Var dock mycket försiktig. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag grilla vid iordningsställda grillplatser även om de är i eller nära skog och mark?

Ja, förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med obrännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke-brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag grilla på en campingplats?

Ja, om markägaren tillåter det. I övrigt gäller samma tolkning som för egen tomt eller innergård.

Går det att få dispens för att elda i skog och mark?

Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Vad gäller för valborgsmässoeldar?

Det beror på var elden är tänkt att hållas. Det är förbjudet att tända eld med ris och grenar eller liknande i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Hänsyn måste också tas till vind och andra väderleksförhållanden.

Är valborgsmässoelden tänkt att vara placerad inom sammanhållen bebyggelse kan det finnas annan lagstiftning och lokala beslut att ta hänsyn till. Kontrollera detta med din kommun. Vi rekommenderar även att du kontaktar din kommuns räddningstjänst.

Andra viktiga åtgärder är till exempel att avlägsna brännbart material eller blöta ner brännbar yta intill eldplatsen, ha utrustning för att kunna göra en snabb släckinsats vid en uppkommen brand eller någon form av brandbevakning. Tänk på att alltid vara mycket försiktig. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Det är även viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakt