Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Senast uppdaterad: fredag 29 maj, 14.48

Information med anledning av covid-19

Labratoriemiljö

Foto: Folkhälsomyndigheten

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen i Östergötland arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Det nya coronaviruset orsakar en sjukdom som heter covid-19. Sjukdomen ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Om Covid-19 Information från Region Östergötland hos 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa till att inte sprida sjukdomen

 • Rör inte vid ansiktet eller ögon
 • Var inte nära sjuka människor. Till exempel undvik att ta i hand, kramas eller stå nära varandra.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Läget i Östergötland vecka 22


 • Region Östergötland rapporterar fortsatt mycket stor påverkan med långa vårdtider hos inneliggande patienter och mycket arbete avseende uppdraget från regeringen om ökad provtagning.
 • Det finns konstaterade fall av covid-19 i alla kommuner i länet och 11 av 13 kommuner har smitta på boenden. Provtagningen i länet sker på personer som är aktuella för sjukhusvård, personer i kommunala boenden och vissa medarbetare inom vård och omsorg.
 • Kommunerna rapporterar en än mer stabilare tillgång på skyddsmaterial för förbrukning på kort sikt. Behovet av material kan tillgodoses genom kommunernas egna inköpskanaler samt den länsgemensamma inköpsorganisationen.
 • Ökningen av antalet varsel fortsätter att plana ut och antalet konkurser är lägre i Östergötland än Sverige i stort och ligger på samma nivå som tidigare år. Flera kommuner ser en ökning av ekonomiskt bistånd och ökad arbetslöshet.
 • Besöksnäringen har det tufft. Gästnätter som innan krisen låg på en beläggning på 90 procent och nu sjunkit till 10 procent. Samtidigt har flera företag, främst industriföretag och i vissa fall underleverantörer till exempelvis fordonsindustrin, börjat återta anställda som korttidspermitterats eller varslats för att klara sin produktion.
 • Flera kommuner har lyft ett ökat antal orosanmälningar om barn som far illa. Polisen i länet har tidigare rapporterat en ökning av anmälningar rörande våld i nära relation, men antalet anmälningar har inte ökat de senaste veckorna. Majoriteten av kommunerna har planerat aktiviteter för barn/unga på sommarlovet, antingen i egen regi eller i samverkan med föreningslivet.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen genom förstärkt omvärldsbevakning. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella samverkanskonferenser och kommunikationssamordning.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu, arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt beslutat om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland är nu att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots den svåra situationen. Det handlar till exempel om att kommunerna i Östergötlands län behöver ha kapacitet att ge barnomsorg till föräldrar med samhällsviktiga tjänster, även i ett läge då skolor och ordinarie barnomsorgs­verksamhet stängs helt eller dras ner.

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Östergötland kan Länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Östergötlands län. Dessa underlag och analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige nyligen fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronasituationen. Kansliet kommer att kunna effektivisera samordningen av samhällets insatser ytterligare. Genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer.

Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 från folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen kan besluta om fler regionala begränsningar. Vi kommer fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i Region Östergötland gör en sådan begäran. Beslutet kungörs genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Regeringen har tagit beslut om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Om nationellt besöksförbud på äldreboenden på regeringens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av coronaviruset.

Gå in på din kommuns eller ditt lärosätes webbplats för att hitta information om vad som gäller där du studerar.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så agerar Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På Krisinformation.se finns bekräftad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för företag i utsatta branscher.

Mer om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta ett antal åtgärder.

Mer information till företagare med anledning av covid-19

Många kommuner i Östergötland har brist på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Länets aktörer arbetar tillsammans för att säkra tillgången och prioriterar frågan högt.

Mer information om länets arbete med skyddsutrustning

Söker du mer information?

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande covid-19.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se samlar ansvariga myndigheters information om covid-19.

Om Covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19.

Om Covid-19 hos Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt kan du läsa om Corona och kontakter med djur.

Om Covid-19 hos Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Hos Livsmedelsverket kan du läsa om djurskydd och livsmedel

Säkra livsmedel och bra djurskydd även i coronatiderlänk till annan webbplats

Hos Utrikesdepartementet kan du läsa om reserekommendationer

Reserekommendationer med anledning av Covid-19 hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland