Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information med anledning av covid-19

Labratoriemiljö

Foto: Folkhälsomyndigheten

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen i Östergötland arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Om Covid-19 hos Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Så kan du hjälpa till att inte sprida sjukdomen

 • Håll avstånd till andra
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara har milda symtom
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet till det

Provtagning

Läs mer om detta på Region Östergötland/1177 genom att följa länken nedan.

Provtagning för dig med symptom Länk till annan webbplats.

Eftersom provtagningskapaciteten i Östergötland numera är god tas Länsstyrelsens insats att identifiera samhällsviktig verksamhet för prioriterad provtagning bort. All provtagning sker via regionen och bokas via 1177.

Plan vid successivt minskad smittspridning

Regeringen har presenterat en plan i olika nivåer för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av åtgärder i olika nivåer mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler Länk till annan webbplats.

Covid-19-lagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ansvarar för att lagen följs och arbetar med information och tillsyn för att hjälpa länets verksamheter att vidta rätt åtgärder.

Mer om Covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för stöd och råd om covid-19-lagen:

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Smittskydd på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ger kommunerna fler verktyg för en effektiv tillsyn av restauranger och andra serveringsställen.

Mer information om smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 29

Varje vecka sammanställer vi på Länsstyrelsen en regional lägesbild för att vi och regeringen ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Läs gärna vår sammanfattning:

 • Region Östergötland rapporterar att påverkan på sjukvården fortfarande är måttlig. Testningskapaciteten är fortsatt god. Det är för tillfället en låg smittspridning i Östergötland, men det finns risk att smittspridningen ökar. Antalet positiva provsvar fortsätter ligga på en låg nivå och är nu 2,28 %. Det finns ofta en koppling till utlandsresor och privata sammankomster bland de positiva provsvaren. Deltavarianten finns men dominerar inte i länet. Deltavarianten förekommer i alla åldersgrupper. Vaccinationsviljan är hög bland länets invånare, men har sjunkit något på senare tid. Det finns lediga tider för vaccinering. Kommunikationsinsatser pågår för att få fler att vaccinera sig. Drop-in vaccinationer testas. Under den gångna veckan har som mest 1 covid-patient varit inlagd på IVA och 9-6 patienter i övrig slutenvård.
 • 295 583 vaccinationer med dos 1 har genomförts i länet. Hittills har 78,6 % av invånarna över 18 år fått den första dosen vaccin i Östergötland. I dagsläget har 50,4 % fått dos två. Åldersgruppen 18-24 år och äldre kan nu boka sig för vaccination. Parallellt pågår också vaccinering med dos två för andra grupper.
  Från v 32 planeras vaccination i åldersgruppen 16-17 år vara igång.
 • En av 13 kommuner i länet rapporterar bekräftad covid-19-smitta inom den kommunala vård- och omsorgen. I nuläget är 1 (+0) brukare smittade. Ingen kommun har angett behov av skyddsmateriel från det länsgemensamma lagret.
 • Polisområde Östergötland anser fortsatt att efterlevnaden av allmänna råd och restriktioner är medel. Efterlevnaden upplevs vara sämre i miljöer där alkohol serveras på kvällstid. Det finns fortsatt utmaningar i att nå ut med budskap för att allmänheten ska följa gällande restriktioner och rekommendationer.

Läs hela den aktuella lägesbilden här. Pdf, 250.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen genom förstärkt omvärldsbevakning. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella samverkanskonferenser och kommunikationssamordning.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu, arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt tagit beslut om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland har varit att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots pandemin.

Genom löpande avstämningar med övriga aktörer i länet skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen. Det underlag som sammanställs ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis länets kommuner och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige upprättat ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronapandemin. Kansliet effektiviserar samordningen av Länsstyrelsens och genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

På Länsstyrelsen i Uppsalas läns webbplats finns information om de regeringsuppdrag som Länsstyrelserna arbetar med just nu.

Pågående regeringsuppdrag med koppling till covid-19

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd.

Mer om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader

Region Östergötland ansvarar för att erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå regionen vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionen och skapa förutsättningar för genomförandet. Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19:
Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19:
Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19:
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

1177 om Vaccination mot covid-19 i Region Östergötland:
Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Information för vårdgivare i Region Östergötland:
Region Östergötland - Vaccination covid-19 (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Det finns en nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk.

Telefonnumret är: 08-123 680 00

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Mer information hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå in på din kommuns eller ditt lärosätes webbplats för att hitta information om vad som gäller där du studerar.

Eftersom provtagningskapaciteten i Östergötland numera är god tas Länsstyrelsens insats att identifiera samhällsviktig verksamhet för prioriterad provtagning bort. All provtagning sker via regionen och bokas via 1177.

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under våren 2020 hade flera kommuner i Östergötland brist på vissa typer av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Länets aktörer arbetar tillsammans för att säkra tillgången och har etablerat ett gemensamt lager och en gemensam inköpsorganisation.

Mer information om länets arbete med skyddsutrustning

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På Krisinformation.se finns bekräftad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söker du mer information?

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande covid-19.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar ansvariga myndigheters information om covid-19.

Om Covid-19 hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19.

Om Covid-19 hos Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Östergötland informerar även om provtagning.

Provtagning i Östergötland Länk till annan webbplats.

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt kan du läsa om Corona och kontakter med djur.

Om Covid-19 hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Hos Utrikesdepartementet kan du läsa om reserekommendationer.

Reserekommendationer med anledning av Covid-19 hos Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland