Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver detaljplan för bostäder

Linköpings kommun vill bygga 200 bostäder i ett område som påverkas av flygbuller från Malmens flygplats. Nu har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att upphäva planen.

I stadsplaneringen avvägs ständigt olika mål och intressen mot varandra. Ibland händer det att sådana intressen inte kan förenas. Så var fallet när Linköpings kommun i november antog en detaljplan med syfte att skapa möjligheter för 200 nya studentbostäder i stadsdelen Ryd.

Den aktuella platsen ligger inom ett område som påverkas av flygbuller från Malmens flygplats, vilket gjorde att Försvarsmakten inte accepterade planen. Försvarsmakten har sedan länge pekat ut området som riksintresse eftersom fler bostäder inom bullerzonen riskerar att försvåra flygplatsens långsiktiga nyttjande.

Länsstyrelsen Östergötland, som har i uppdrag att samordna och tillvarata statens intressen i plan- och byggfrågor, har tidigare beslutat att den aktuella detaljplanen ska överprövas. Länsstyrelsen förstår kommunens argument till att bygga bostäder i området, men bedömer att Försvarsmaktens intresse väger tyngst och har därmed beslutat att upphäva kommunens antagagandebeslut.

– Prövningen gäller vilken bullerpåverkan från flyget som ska motivera att staten säger nej till nya bostäder för att skydda flygplatsens framtida nyttjande. Det har funnits svårigheter med att fastställa vilka bullerstörningar som är acceptabla eftersom olika regler gäller vid militära och civila flygplatser. Oavsett tolkningarna av bullerfrågan har vi, i det här fallet, kommit fram till att riksintresset väger tyngre, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Kommunen har möjlighet att överklaga Länsstyrelsens beslut till regeringen.

Läs hela Länsstyrelsens beslut här Länk till annan webbplats.

Linköpings kommuns sida för ärendet Länk till annan webbplats.

Kontakt