Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategi för formellt skydd av skog i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Skogsstyrelsen och i samverkan med representanter för skogsnäringen tagit fram ett förslag till regional strategi för formellt skydd av skog i Östergötlands län. Förslaget är nu ute på remiss hos länets kommuner, markägarorganisationer, skogsbolag, föreningar med flera.

Denna remiss är ett förslag till en uppdaterad strategi för formellt skydd av skog i Östergötlands län. Strategin har tagits fram i linje med den nationella strategin. Kartor över så kallade värdetrakter i länet från den regionala strategin (2006) har reviderats utifrån ny kunskap och mer utvecklade analysmetoder. Vid dessa analyser har också finskaligare så kallade värdenätverk tagits fram. Syftet med strategin är att vara ett verktyg för att uppfylla etappmålsarealen för formellt skydd inom miljökvalitetsmålet Levande skogar på ett kostnadseffektivt sätt. De kunskapsunderlag som tagits fram i strategiarbetet i form av värdetrakter och värdenätverk samt tillhörande beskrivningar syftar även till att kunna användas av olika skogliga aktörer för samverkan och planering av naturvård på landskapsnivå. Strategin riktar sig därför till såväl myndigheter och kommuner som till ideella organisationer, markägare och andra aktörer i skogsbruket.

Vill du lämna synpunkter på strategin?

Vi önskar dina synpunkter på strategin senast 20 februari 2020. Du skickar synpunkterna till natur.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Kontakt