Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan

Genrebild på varg.

Vintern 2017/2018 etablerade sig för första gången i modern tid ett vargpar i Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet Långbogen efter en sjö i området.

Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet i Långbogenreviret hade fått minst sju valpar. Hur många individer som finns i reviret just nu är oklart eftersom de nu vuxna valparna kan ha vandrat iväg. En av de vuxna valparna har exempelvis setts vandra söderut och siktats så långt ner i landet som i Skåne.

Den 11 juni fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret norr om Roxen efter två angrepp på nötdjur. Den 6 och 8 juli kunde Länsstyrelsens besiktningsmän konstatera ytterligare angrepp på nötdjur. Den 9 juli fälldes en varg i Långbogenreviret och därmed avslutas den skyddsjakt som då pågått i närmare en månad. Vargen lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och obduktion. Den 29 juli presenterades resultatet av DNA-analys av Sveriges Lantbruksuniversitet (Grimsö) och det visade sig vara den vuxna tiken i Långbogenreviret som skjutits.

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktig livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

På delegation får Länsstyrelsen i viss utsträckning fatta beslut om skyddsjakt. När svåra komplicerade beslut behöver fattas på Länsstyrelsen deltar flera olika avdelningar med sin sakkunskap inom berörda områden för att all kunskap och erfarenhet som rör området ska kunna vägas samman. Sakområdena kan ibland ha motstridiga lagstiftningar och uppdrag.

Länsstyrelsen har som mål att vara en öppen och modern kunskapsmyndighet. Det gäller även i vargfrågan. Under tiden den 1 oktober till den 31 mars pågår inventering av vargar vilket Naturvårdsverket tilldelat länet extra medel för detta. När uppgifter utifrån spår och dna- prover kvalitetssäkrats sprider Länsstyrelsen information via webb och nyhetsbrev till privatpersoner och media. Länsstyrelsen har också en sms-tjänst som varnar tamdjursägare när angrepp skett i närområdet. 

Karta över vargreviret Långbogen

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur

Filmklipp från Länsstyrelsens inventeringskamera

Vilket ansvar har Länsstyrelsen för förvaltningen av rovdjur?

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Östergötland handlar det om lodjur och varg Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur. Naturvårdsverk kan delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt och licensjakt till länsstyrelsen. För närvarande har Länsstyrelsen fått rätt att i viss utsträckning bevilja skyddsjakt.

Har det skett några vargangrepp mot tamdjur i Östergötland?

Det har skett flera angrepp på tamdjur i närheten av vargreviret norr om Roxen. Efter ett angrepp insamlas spillning/saliv för DNA analys.

Mer information om angrepp

Vad ska jag göra om tamdjur angrips av vargar?

Ring till Länsstyrelsen jourtelefon 010-223 55 45 så kommer en besiktningsman ut och gör en besiktning av skadade/dödade tamdjur, för att få ersättning krävs att en besiktnings är genomförd. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i ansökan om ersättning och bidra med åtgärder för att förhindra nya angrepp t.ex. genom att sätta upp ett akutstängsel.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska fatta beslut om skyddsjakt?

Om Länsstyrelsen ska fatta beslut om skyddsjakt ska hänsyn tas till riksdagens övergripande och långsiktiga mål för rovdjurspolitiken

  • att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarande status och att utbredningsområdet ska vara hela Sverige utom Gotland,
  • samtidigt som tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas,
  • att vargstammens koncentration minskas där den är som störst.

Hänsyn ska också tas till om individen som orsakade angreppet är genetiskt värdefull för den svenska vargstammens bevarandestatus eller om den ingår i ett revirmarkerande par/föryngring. Om det är oklart om det är en problemindivid ska skyddsjakt övervägas tidigast efter att två till tre angrepp skett av samma individ under en sexmånadersperiod. Om det inte går att säkerställa vilken individ inom en familjegrupp som orsakar skadan kan skyddsjakt ändå beviljas. Enligt rekommendation från Naturvårdsverket bör skyddsjakt på en varg då beviljas för att sedan följa upp om skadorna upphör. Det är troligen någon eller flera av vargarna som ingår i Långbogenreviret som orsakat skadorna.

Vad händer om det blir fler angrepp framöver?

En sammantagen bedömning görs i varje enskilt fall. Under inventeringsperioden som började den 1 oktober och pågår till den 31 mars årligen får Länsstyrelsen bättre underlag för att kunna göra bedömningar.

Är det risk att vargarna tar fler lätta byten nu när de ska skaffa föda till valparna?

Det återstår att se. Först och främst ska vi inventera området för att få reda på hur många valpar som har fötts. Inventeringen pågår mellan 1 oktober och 31 mars.

Kan det finnas fler valpar i reviret?

Länsstyrelsen har fått in en död vargvalp och rapport om att ytterligare vargvalpar har setts.

Följ resultatet av inventeringen Länk till annan webbplats.

Kommer eventuella valpar i reviret att klara sig nu när tiken är skjuten?

Efter 6 – 8 veckor slutar vargvalparna att dia och äter kött. Hanen och äldre syskon ser till att de får kött.

Vad består vargarnas huvudsakliga föda av?

Vargar äter kött inom området finns fler födodjur, bland annat dovhjort.

Mer fakta om vargen Länk till annan webbplats.

Vad ingår i ert uppdrag som besiktningsmän/rovdjursspårare?

Länsstyrelsen inventerar, spårar, besiktigar rivna tamdjur, informerar i olika sammanhang, besiktigar staket och hjälper till med att hitta lösningar för att minska skadorna som rovdjuren kan förorsaka.

Hur går en besiktning till?

Vårt uppdrag är att ta reda på om tamdjuret är dödat av lo, varg eller annat rovdjur och i så fall kan djurägaren få ersättning. Det är viktigt att snabbt anmäla en skada genom att ringa Länsstyrelsens jourtelefon (010- 23 55 45). Den dagliga tillsynen av djuren är viktig även ur denna aspekt. Vid en sen anmälan försvåras besiktningen och det kan vara svårt att fastställa om det är ett rovdjursangrepp eller om djuret dött eller skadats av annan orsak.

Får man ersättning för de kostnader rovdjur orsakar?

Viltskadecenter har tagit fram rekommendationer om ersättning för tamdjur och hundar som Länsstyrelsen följer.

Viltskadecenters rekommendationer Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen för att fler angrepp ska förhindras?

På sikt är en åtgärd att verka för att tamdjursägare sätter upp stängsel mot rovdjur, vilket Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelsen betalar ut stöd för. Mellan 2014 och 2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och andra markägare. Totalt beviljades utbetalningar på 26,5 miljoner kronor i Sverige, vilket gav 530 kilometer stängsel. Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel. Länsstyrelsen har en SMS-tjänst som varnar andra tamdjursägare när ett angrepp har skett i närområdet.

Finns det något annat jag kan göra med det stängsel jag har?

Vargar stoppas inte av vatten och hoppar i regel inte. Genom att till exempel förbättra ett befintligt tvåtrådigt elstängsel med en tredje tråd på max 30 cm höjd över marken minskar risken för angrepp. MEN tråden måste sitta lågt hela vägen, även över ojämnheter, diken och bäckar. Helt klart innebär vargförekomsten ett merarbete för djurägarna.

Kan man skrämma iväg en varg som känns närgången?

Ja, hojta och skrik i syfte att skrämma vargen. Går du med hund i koppel kan en varg följa efter med fokus på hunden. Väsnas du så brukar vargen ge sig av. Inget angrepp har veterligen skett på det viset. Viltskadecenter har släppt en broschyr med information om vad man ska göra om man möter en varg.

Viltskadecenters broschyr - Om du möter varg Länk till annan webbplats.

På vilket sätt värnar Länsstyrelsen om vargen som är en fredad art?

Länsstyrelsen får till exempel vid frågor om skyddsjakt göra en avvägning mellan bevarandevärde, möjligheten att hålla tamdjur och biologisk mångfald samtidigt som vargstammen ska minska där den är som störst.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland