Publiceringsdatum: 29 oktober 2019

Senast uppdaterad: måndag 11 maj, 09.41

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan

Genrebild på varg.

Vintern 2017/2018 etablerade sig för första gången i modern tid ett vargpar i Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet Långbogen efter en sjö i området.

Under hösten 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått valpar. Detta efter att spillning samlades in och som efter analys visade att den kom från två olika valpar. När Länsstyrelsens inventeringskamera tömdes den 7 november visade det sig att fem vargar passerade tidigare under hösten. DNA-resultat som nu har kommit visar att det i reviret finns ytterligare vargvalpar, en hanvalp och en honvalp samt en där kön har inte kunnat fastställas. Därmed finns det alltså minst fem och kanske sex valpar inom reviret. DNA av spillning som hittades den 27 februari har vid analys visat sig vara ytterligare en valp från Långbogen reviret. Spillningen hittades ca: 3 km norr om Nykil viket tyder på att valpen nu har lämnat reviret. I Skåne har man nu hittat spillning från samma varg.

Enligt resultatet från en spillning som hittades den 31 januari 2020 norr om Svalsjö i Kinda kommer har den med 48 % säkerhet bedömts kommer från varg. Kön och med större säkerhet kunde inte fastställas då spillningen troligen legat ett tag innan den samlades in.

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktig livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Länsstyrelsen har en sms-tjänst som varnar andra tamdjursägare när angrepp skett i närområdet. På delegation får Länsstyrelsen också i viss utsträckning fatta beslut om skyddsjakt. I Östergötland har Länsstyrelsen i skrivande stund aldrig tagits något beslut om skyddsjakt på varg. Däremot tog Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på en vandringsvarg på Vikbolandet 2011.

När svåra komplicerade beslut behöver fattas på Länsstyrelsen deltar flera olika avdelningar med sin sakkunskap inom berörda områden för att all kunskap och erfarenhet som rör området ska kunna vägas samman. Sakområdena kan ibland ha motstridiga lagstiftningar och uppdrag.

Länsstyrelsen har som mål att vara en öppen och modern kunskapsmyndighet. Det gäller även i vargfrågan. Sedan den 1 oktober pågår inventering av vargarna i reviret, vilket Naturvårdsverket tilldelat länet extra medel för detta. När uppgifter utifrån spår och dna- prover kvalitetssäkrats sprider Länsstyrelsen information via webb och nyhetsbrev till privatpersoner och media.

Karta över vargreviret Långbogen

Filmklipp från Länsstyrelsens inventeringskamera

Vilket ansvar har Länsstyrelsen för förvaltningen av rovdjur?

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Östergötland handlar det om lodjur och varg Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur. Naturvårdsverk kan delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt och licensjakt till länsstyrelsen. För närvarande har Länsstyrelsen fått rätt att i viss utsträckning bevilja skyddsjakt.

Har det skett några vargangrepp mot tamdjur i Östergötland?

Det har skett tre angrepp på tamdjur i närheten av vargreviret norr om Roxen. Efter det senaste angreppet insamlades spillning i närheten för DNA analys. Mer information om angrepp finns under Aktuellt om rovdjur.

Vad ska jag göra om tamdjur angrips av vargar?

Ring till Länsstyrelsen jourtelefon 010-223 55 45 så kommer en besiktningsman ut och gör en besiktning av skadade/dödade tamdjur, för att få ersättning krävs att en besiktnings är genomförd. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i ansökan om ersättning och bidra med åtgärder för att förhindra nya angrepp t.ex. genom att sätta upp ett akutstängsel.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska fatta beslut om skyddsjakt?

Om Länsstyrelsen ska fatta beslut om skyddsjakt ska hänsyn tas till riksdagens övergripande och långsiktiga mål för rovdjurspolitiken

  • att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarande status och att utbredningsområdet ska vara hela Sverige utom Gotland,
  • samtidigt som tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas,
  • att vargstammens koncentration minskas där den är som störst.

Hänsyn ska också tas till om individen som orsakade angreppet är genetiskt värdefull för den svenska vargstammens bevarandestatus eller om den ingår i ett revirmarkerande par/föryngring. Om det är oklart om det är en problemindivid ska skyddsjakt övervägas tidigast efter att tre angrepp skett av samma individ under en sexmånadersperiod. Vid de tre angreppen i Östergötland är det inte säkerställt om vilken eller vilka individer som orsakat skadorna. Det är troligen någon eller båda vargarna som ingår i Långbogenreviret som orsakat skadorna.

Vad händer om det blir fler angrepp framöver?

En sammantagen bedömning görs i varje enskilt fall. Under inventeringsperioden som började den 1 oktober bör Länsstyrelsen också få ett bättre underlag för att kunna göra en bedömning.

Är det risk att vargarna tar fler lätta byten nu när de ska skaffa föda till valparna?

Det återstår att se. Först och främst ska vi inventera området för att få reda på hur många valpar som har fötts. Inventeringen pågår mellan 1 oktober och 31 mars.

Kan det finnas fler valpar i reviret?

Det kan finnas fler valpar, men det vet vi inte i nuläget. Du kan följa resultatet av inventeringen på www.rovbase.se länk till annan webbplats

2019-11-07 Länsstyrelsen har nu med hjälp av inventeringskameror kunnat konstatera att det inom reviret finns minst tre vargvalpar.

2019-11-15 Genom DNA från valparna har Länsstyrelsen kunnat fastställa att det rör sig om två honvalpar och en hanvalp.

Vad består vargarnas huvudsakliga föda av?

Enligt Länsstyrelsens rovdjursspårare har vargarna flyttat sig närmare Roxen den senaste tiden. En orsak kan vara att det finns fler födodjur i det området, bland annat dovhjort. Mer fakta om vargen kan du läsa om på www.de5stora.comlänk till annan webbplats

Vad ingår i ert uppdrag som besiktningsmän/rovdjursspårare?

Länsstyrelsen inventerar, spårar, besiktigar rivna tamdjur, informerar i olika sammanhang, besiktigar staket och hjälper till med att hitta lösningar för att minska skadorna som rovdjuren kan förorsaka.

Hur går en besiktning till?

Vårt uppdrag är att ta reda på om tamdjuret är dödat av lo, varg eller annat rovdjur och i så fall får djurägaren ersättning. Det är viktigt att snabbt anmäla en skada genom att ringa Länsstyrelsens jourtelefon (010- 23 55 45). Den dagliga tillsynen av djuren är viktig även ur denna aspekt. Vid en sen anmälan försvåras besiktningen och det kan vara svårt att fastställa om det är ett rovdjursangrepp eller om djuret dött eller skadats av annan orsak.

Får man ersättning för de kostnader rovdjur orsakar?

Viltskadecenter har tagit fram rekommendationer om ersättning för tamdjur och hundar som Länsstyrelsen följer. Du kan läsa om rekommendationerna här.länk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen för att fler angrepp ska förhindras?

På sikt är en åtgärd att verka för att tamdjursägare sätter upp stängsel mot rovdjur, vilket Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelsen betalar ut stöd för. Mellan 2014 och 2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och andra markägare. Totalt beviljades utbetalningar på 26,5 miljoner kronor i Sverige, vilket gav 530 kilometer stängsel. Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel. Länsstyrelsen har en sms-tjänst som varnar andra tamdjursägare när ett angrepp har skett i närområdet.

Finns det något annat jag kan göra med det stängsel jag har?

Vargar stoppas inte av vatten och hoppar i regel inte. Genom att till exempel förbättra ett befintligt tvåtrådigt el-stängsel med en tredje tråd på max 30 cm höjd över marken minskar risken för angrepp. MEN tråden måste sitta lågt hela vägen, även över ojämnheter, diken och bäckar. Helt klart innebär vargförekomsten ett merarbete för djurägarna.

Kan man skrämma iväg en varg som känns närgången?

Ja, hojta och skrik i syfte att skrämma vargen. Går du med hund i koppel kan en varg följa efter med fokus på hunden. Väsnas du så brukar vargen ge sig av. Inget angrepp har veterligen skett på det viset. Du kan läsa mer på Viltskadecenters hemsida i broschyren Om du möter varglänk till annan webbplats.

På vilket sätt värnar Länsstyrelsen om vargen som är en fredad art?

Länsstyrelsen får till exempel vid frågor om skyddsjakt göra en avvägning mellan bevarandevärde, möjligheten att hålla tamdjur och biologisk mångfald samtidigt som vargstammen ska minska där den är som störst.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland