Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingar oroliga över det storskaliga fisket i Östersjön

Skymning över Östersjön.

Kustfisket längs Östersjökusten och Bottenhavskusten riskerar att slås ut på grund av dramatiska förändringar i ekosystemet. Länsstyrelserna i Östergötland och Stockholm, med landshövdingarna i spetsen, ser allvarligt på situationen och uppmanar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena.

Östersjöns kustområden är en komplex livsmiljö med en blandning av marina och sötvattenslekande arter. I stora delar av kustområdet har rovfiskarter som gädda och abborre i det närmaste försvunnit samtidigt som det har det skett dramatiska ökningar av storspigg, som är föda till rovfiskar. Avsaknaden av rovfisk skapar en övergödningssituation som är värre än den som orsakas av utsläpp av gödande ämnen. Senare års forskning har nämligen visat en tydlig koppling mellan mängden rovfisk och effekter av övergödning.

Dessutom visar Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av det storskaliga pelagiska fisket (fiske som sker i öppet vatten) att det sker en systematisk felrapportering av fördelningen mellan skarpsill och strömming. En felaktig rapportering kan leda till för höga kvoter på strömming vilket äventyrar en hållbar förvaltning och leder till en fortsatt utslagning av det kustnära fisket.

Inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål i resolutionen Agenda 2030 har länsstyrelserna tydliga åtaganden att värna ett levande hav och näringar baserade på fiske. Vi arbetar dessutom aktivt med genomförandet av regionala livsmedelsstrategier där lokalt fångad fisk är en viktig resurs.

Med anledning av att fiskbestånden riskerar att slås ut och att det pågår missförhållanden inom det storskaliga fisket har Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län och Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län skickat en gemensam skrivelse till HaV. Landshövdingarna föreslår bland annat att myndigheten ska arbeta hårdare för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning, att det storskaliga pelagiska fisket ska begränsas geografiskt och att felrapporteringar i fisket får konsekvenser.

– Välmående fiskbestånd är en avgörande del för att uppnå de nationella miljömålen. Dessutom gynnar det fisketurismen och landsbygsnäringar baserade på fiske. Länsstyrelsen Östergötland verkar för ett livskraftigt Östergötland och anser att det är viktigt att få till en förändring för att komma till rätta med den negativa utvecklingen vi ser i Östersjön, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Lars Gezelius arbetar med fiskefrågor på Länsstyrelsen Östergötland och är även han bekymrad över situationen.

– I stora delar av kustområdet har arter som exempelvis gädda och abborre nästan helt försvunnit och i stället har det skett dramatiska ökningar av storspigg. Avsaknaden av rovfisk skapar en övergödningssituation i skärgården som är värre än den som orsakas av utsläpp av gödande ämnen, säger Lars Gezelius.

Skrivelsen till Havs- och vattenmyndigheten finns att läsa här. Länk till annan webbplats.

Kontakt