Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional friluftsstrategi - naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling

Flicka som balanserar ute i naturen.

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen i Östergötland. Förslaget är nu ute på remiss hos länets kommuner, friluftsorganisationer, föreningar, naturturismföretagare med flera.

Strategin har sin utgångspunkt i de nationella friluftslivsmålen och har arbetats fram i dialog med många olika aktörer i Östergötland. Strategin pekar ut en riktning för det fortsatta arbetet och tar upp förslag på viktiga insatser för att nå friluftslivsmålen i Östergötland till 2030.

Strategierna är:

  • Kommunicera friluftslivets värden för samhället
  • Planera för aktiv utevistelse, rekreation och naturupplevelser
  • Öka och utveckla informationen om friluftslivet till allmänheten
  • Bevara, tillgängliggöra och utveckla områden för friluftsliv
  • Erbjuda aktiviteter och möjliggöra friluftslivsutövande för prioriterade målgrupper, boende och besökare
  • Samverka genom arenor, nätverk och dialog

Vill ni vara med och bidra i arbetet med en regional handlingsplan?

Vi önskar också samla in idéer och bidrag till det fortsatta arbetet med en handlingsplan samt spridande av goda exempel från länet. Vad kan er organisation bidra till? Har ni något gott exempel som vi kan lyfta i det fortsatta arbetet?

Era synpunkter på strategin och bidrag och goda exempel skickas till oss senast den 10 december 2019.

Du skickar dem till Länsstyrelsen Östergötland. Ange i rubrikraden "507-13398-19 Regional strategi för friluftslivsmålen i Östergötland".

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland