Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nedåtgående utvecklingstrender för rödlistade kärlväxter i Östergötland

En nyligen publicerad rapport från Länsstyrelsen visar en nedåtgående utvecklingstrend för 32 av 35 nationellt rödlistade och regionalt hänsynskrävande kärlväxtarter i Östergötlands län. Resultatet från rapporten är alarmerade och situationen för många av våra hotade kärlväxter är allvarlig. Rapporten baseras på analyser av data som samlats in genom projekt Floraväktarna på växtlokaler mellan åren 1995 till 2017.

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arterna finns och hur antalet individer förändras över tid. För att kunna analysera trenderna hos olika arter behöver många växtlokaler följas över många år. Detta hade varit omöjligt utan frivilliga insatser av mer än 100 naturintresserade personer i projekt Floraväktarna. Projekt floraväktarna startades 1987 av ArtDatabanken och Världsnaturfonden WWF. Idag drivs projektet av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen. Årligen besöks mellan 100–300 lokaler där antalet plantor av olika rödlistade arter noggrant har räknats.

Av alla arter som floraväktarna har inventerat har totalt 35 arter valts ut och utvärderats. Dessa arter har följts under lång tid och hade ett tillräckligt stort inventeringsunderlag för att kunna analyseras. Resultatet från analysen avslöjar att det inte går så bra för dessa rödlistade och hänsynskrävande kärlväxter i Östergötland. Av de 35 undersökta arterna, minskade 32 arter. Ingen av arterna ökade och bara tre av arterna hade stabila populationer.

En djupare analys är även gjord på Östergötlands mest övervakade kärlväxt, guckusko (Cypripedium calceolus). För guckusko har 15 av de 17 lokaler som var kända 1880 försvunnit och den sammanlagda utvecklingstrenden för guckusko är negativ.

Studien av de 35 arternas utveckling har i rapporten också använts för att utvärdera fyra av Sveriges miljömål, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. I och med att nästa samtliga arter minskade visade resultaten att läget ser dystert ut när det gäller att nå våra miljömål.

Det pågår emellertid åtgärder för att förbättra situationen för flera av arterna och deras miljöer. Ett verktyg som används i arbetet att rädda hotade arter och deras livsmiljöer är åtgärdsprogrammen.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och andra aktörer arbetat fram åtgärdsprogram där närmare 200 program beskriver kunskapsläget om arternas och naturtypernas ekologi, hotbild och möjliga åtgärder. För Östergötlands del finns åtgärdsprogram för mosippa, finnögontröst, gentianor i fodermarker (fältgentiana), flera hotade vattenlevande kärlväxter och åkerogräs. Länsstyrelsen i Östergötland arbetar aktivt med åtgärdsprogrammen med anpassade insatser beroende på olika arters hotbild.

Åtgärdsprogrammens riktade insatser, floraväktarnas gedigna inventeringsarbete och förvaltandet av våra skyddade miljöer kan kanske tillsammans bidra till arbetet att nå miljömålen. För att säkra framtiden för de hotade kärlväxterna i Östergötland behövs även insatser från aktörer inom jord- och skogsbruken.

Kontakt