Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker arrendator till Bokö naturreservat

Utsikt över fjärden. Foto. Bo Gustafsson

Gården Sjökroken på Bokö, norr om Valdemarsviken behöver ny arrendator. Är du en duktig djurhållare och praktiker med intresse för landskapsvård och möten med nya människor? Vi söker er som vill vara med och förvalta denna pärla tillsammans med oss samt vara Länsstyrelsens lokala kontakt med besökare och skärgårdsbor.

Naturvårdsanpassad betesdrift ska vara huvudinriktningen på den lilla gården som ligger i Bokö naturreservat. Ladugården byggdes om år 2005 för att passa till en djurhållning stor nog för reservatet. Cirka 60 kvm används som ligghall för får och 80 kvm är inrett med lamningsboxar, hästboxar och båspallar för några kor. Samtidigt byggdes en ny maskinhall på 175 kvm varav 50 kvm är lämpligt som verkstad. I arrendet ingår även ett bostadshus på cirka 200 kvadratmeter från omkring 1900, samt flera mindre ekonomibyggnader.

Som arrendator bör du ha fler ben att stå på då enbart gården är för liten för att kunna försörja sig på. I skärgårdsområdet kan det bland annat finnas utrymme för entreprenadföretag inom till exempel jordbruk, skogsbruk, byggnadsvård eller turism samt möjliga uppdrag åt reservatsförvaltaren som komplement.

Intresseanmälan lämnas skriftligt till Länsstyrelsen där ni beskriver er själva kort och de erfarenheter och kunskaper ni har som är av värde för driften av en plats som Bokö. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera de intresseanmälningar som inkommer och hålla kontakt med lämpliga kandidater för att kunna lösa driften av Bokö naturreservat. Tillträde 14 mars 2020.

Intresseanmälan skickas till:

Länsstyrelsen Östergötland
Enheten för naturskötsel
581 86 LINKÖPING
Märk brevet: Arrende Bokö

Information och förutsättningar för att bli vår nya arrendator i Bokö naturreservat

Nuvarande arrendatorer på Bokö kommer att sluta och avflytta inför säsongen 2020. Länsstyrelsen Östergötland, som har hand om förvaltningen av fastigheterna Bokö 1:2 och 1:3 på uppdrag av Naturvårdsverket, söker härmed en ny arrendator som vill vara med och utveckla skötseln i naturreservatet.

Här finns möjligheter att vara med och utveckla gården och natur- och kulturmiljövärden i Bokö naturreservat, ett av Östergötlands finaste naturreservat!
Tillträde för en ny arrendator är den 14 mars 2020 eller efter överenskommelse.

Beskrivning av naturreservatet och en del foton finns i olika dokument på reservatssidan.

Intresseanmälan

Förvaltaren, Länsstyrelsen Östergötland, önskar er intresseanmälan om ni kan vara intresserade av att bli ny arrendator på gården. Intresseanmälan skall vara skriftlig och innehålla en kort presentation av er själva och era erfarenheter inom jordbruk och djurhållning samt eventuella ytterligare egenskaper/verksamheter som kan vara tillgångar på en plats som Bokö. Referenser mottages tacksamt.

Läge och infrastruktur

Bokö är en ö utan fast landförbindelse belägen norr om Valdemarsvikens yttre del i Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. De flesta når ön med egen båt. Närmaste mindre hamn är Breviksnäs dit det är ca 5 km. Ön går för närvarande även att nå de flesta dagar i veckan genom att åka med Östgötatrafiken som kör enligt turlista (bokning krävs dagen innan).

Som arrendator med uppdrag att sköta viktiga delar av förvaltningen av reservatet är du beroende av att ha bra båt, både för persontransporter och transporter av material/utrustning för jordbruksverksamheten. Nuvarande arrendator har själv ordnat båt- och p-plats för bil i Breviksnäs. Vid vissa perioder på vintern kan hamnen vid Breviksnäs vara svår att nå och då kan alternativa lägen för bilplats vara nödvändigt att lösa.

Närmaste ”bra” samhällsservice finns i Valdemarsvik (skolor, butiker, sjukvård etc.). Viss service finns vid Fyrudden i Gryt, åtminstone under delar av året.

Bostadshus

Bostaden är ett trähus som är byggt någon gång kring år 1900. Byggnaden har renoverats och byggts om vid ett flertal tillfällen. Boytan är ca 200 kvm och det finns även relativt stora biytor. Huset har träpanel, tegeltak och tvåglasfönster. Vatten finns från djupborrad brunn och huset har egen godkänd avloppslösning. Uppvärmning sker med bergvärme kombinerat med vedpanna och ett flertal eldstäder. Ved för arrendatorns behov får tas i reservatet i samråd med förvaltaren.

Huset är relativt välunderhållet utan några stora kända brister, men ålder på ytskikt varierar. Viss översyn av bl.a. ytskikt och köksutrustning kommer att ske i samband med arrendatorbytet. Nuvarande elförbrukning är ca 14 000 kwh per år.

Bostadshuset på Bokö.

Lagård och maskinhall

Kring 2005 byggdes en ny maskinhall och lagården byggdes om för att anpassas till en djurhållning stor nog för reservatet. Maskinhallen är ca 175 kvm varav ca 50 kvm är lämpligt som verkstad. Även lagården är ca 175 kvm stor. Ca 60 kvm används som ligghall för får och 80 kvm är inrett med lamningsboxar, hästboxar och båspallar för 8 kor. Nuvarande arrendator har i genomsnitt haft ca 40 tackor och 2–3 kor. Under några år fanns även ett par hästar på gården. I lagården finns förutom djurdelarna, utrymmen för förvaring av vinterfoder.

Gödselhanteringens utformning och status samt anpassning till eventuella förändringar i driften får diskuteras mellan förvaltaren och den nya arrendatorn. Möjlighet finns också att diskutera andra anpassningar av byggnaderna för den tillträdande arrendatorn.

Övriga byggnader

Till arrendet hör ett flertal andra byggnader i varierande skick. Det finns två äldre magasinsbyggnader som har renoverats utvändigt 2018. Det finns också jordkällare, vedskjul och ett gammalt traktorgarage. På västra sidan av ön som är den naturliga entrén för besökare finns ett båthus som uppfördes på 1990-talet och i den gamla hamnen på södra sidan av ön finns ett äldre båthus som ingår i nuvarande arrende. Invid båthuset i väster finns en modern vedeldad bastu.

Båthus på Bokö.

Arealer och ersättningar för hävd och brukande

Gårdsarrendet utgörs av de delar av fastigheterna Bokö 1:2 och 1:3 som är beroende av hävd. Nuvarande arrendator har miljöstöd för ca 3 ha åker och 36,5 ha betesmark (en liten del sköts som slåtteräng). Jordbruksmarken är mycket småskalig och till stora delar inhägnad med trägärdsgårdar. Med alla tänkbara jordbruksstöd går det i nuläget att få ersättningar på närmare ca 200 tkr per år.

I nuvarande brukande ingår några mindre ytor som man arrenderar av andra fastighetsägare. Det är uppgörelser som inte reservatsförvaltningen varit inblandad i. Därutöver finns ytterligare några ytor med ohävdad jordbruksmark på ön som skulle kunna restaureras och åter hävdas om överenskommelse går att göra med fastighetsägarna.

Hur stor djurbesättning som går att ha begränsas av ladugårdens storlek men också av tillgänglig spridningsareal för gödsel. Nuvarande arrendatorer har haft får och kor av lantraser, vilket har varit ett mervärde för reservatet.
Utöver jordbruksersättningarna är reservatsförvaltaren beredd att teckna skötselavtal på mindre områden/åtgärder som inte ingår i EU-stöden. I skötselavtalet kan även ingå uppdrag om skötsel av friluftslivsanläggningar, tillsyn av fågelskyddsområden, information till besökare osv.

Jakt och fiske

Nuvarande arrendatorer har även arrenderat jakten och den möjligheten finns även för ny arrendator. Jaktområdet är 339 hektar varav landarealen är 91 hektar.
Fisket har varit utarrenderat till en äldre yrkesfiskare men är möjligt för ny arrendator att arrendera från 2020.

Förvaltningens ambitioner och förhoppningar

Länsstyrelsens reservatsförvaltare har som ambition att Bokö ska vara utarrenderat på ett sådant sätt att driften kan bidra till att säkerställa och utveckla de hävdgynnade natur- och kulturmiljövärdena på ön. Det innebär att naturvårdsanpassad betesdrift ska vara huvudinriktningen på gården även i fortsättningen och att vi i första hand ser en fortsatt lösning med en arrendator som bor på ön.

Arrendatorn är själv ansvarig för sitt företag och dess utveckling men verksamheten måste stämma överens med de ambitioner och de ramar som reservatsbeslutet och skötselplanen ger utrymme för. Förhoppningen är att vi så snart en ny arrendator utsetts kan diskutera och planera för både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och utvecklingsmöjligheter på gården som både kan innebära en rimlig lönsamhet för arrendatorn och en offensiv naturvårdsförvaltning.

Jordbruket på Bokö är för litet för att kunna försörja sig på. En arrendator måste därför ha fler ben att stå på. I skärgårdsområdet kan det finnas utrymme för entreprenadföretag inom t.ex. jord- och skogsbruk, byggnadsvård eller turism. Det går förstås också att bedriva annan typ av verksamhet från ön, t.ex. som konsult. När vi väljer ut en kommande arrendator kommer vi att försöka hitta någon som vi tror har en hållbar företagsidé.

Livet på en skärgårdsö är speciellt. Under stora delar av året är det en fantastisk miljö att vistas i och delar av året finns det gott om besökare och fritidshusägare att umgås med. Men vintertid är det ofta en krävande miljö med ensamhet, risk för hårt väder och besvärliga sjötransporter som förutsätter planering och flexibilitet för att klara sin vardag.

Urvalsprocess och kontakter

Intresseanmälan är inte bindande men kommer att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med att hitta en ny arrendator till gården. Länsstyrelsen kommer löpande utvärdera de intresseanmälningar som inkommer och hålla kontakt med lämpliga kandidater för att kunna lösa driften av Bokö naturreservat på lämpligaste sätt.

Intresseanmälan skickas till:

Länsstyrelsen Östergötland
Enheten för naturskötsel
581 86 LINKÖPING
Märk brevet: Arrende Bokö

Kontakt

Om ni har frågor är ni välkomna att söka oss via e-post eller telefon.

Martin Larsson, reservatsförvaltare Länsstyrelsen Östergötland martin.larsson@lansstyrelsen.se
010-223 54 02

Peter Dahlström, reservatsförvaltare Länsstyrelsen Östergötland peter.j.dahlstrom@lansstyrelsen.se
010-223 53 82

Kontakt